Телефонен указател

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател

Маргарит Тодоров

0457 57084;
вътр. 384

     

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

     

Кмет

Специалист

Николай  Грозев

Жанита Попова
/централа/

6 21 20
6 21 21
6 21 22

6 21 23; вътр.303

6 43 03 - факс
Заместник-кмет

Светла Стоянова

5 70 19; вътр. 319

Заместник-кмет

 Ивайло Енев

 5 70 27; вътр. 327

Заместник-кмет 

Нина Генчева

5 70 21;
вътр. 321

Секретар на община

Ангел Стойчев

6 21 40
5 70 01; вътр. 301

Ст. експерт „ОМП и УК"

Севдалин Спасов

6 28 38
5 70 66; вътр. 366

Секретар на МКБППМН

Веска Вълчева

6 26 42

 

 

 

Ръководител на звено за „Вътрешен одит”

Теодор Михайлов

5 70 37;
вътр. 337

Вътрешен одитор   5 70 38;
вътр. 338
     

О Б Щ А    А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ”

     

Директор

Иванка Михова

5 70 18;
вътр. 318

 

 

 

Отдел „Счетоводен”

 

Началник отдел

Радка Димитрова

6 28 42;
5 70 07
вътр. 307

Старши експерт  

Нина Енева 

5 70 08;
вътр. 308 

Старши счетоводител

Веселин Василев

5 70 14
вътр. 314

 

 Счетоводител  

Пепа Симеонова 

5 70 12;вътр. 312 

 Счетоводител  

Лидия  Телбизова

5 70 10; вътр.310 

Счетоводител 

Иринка Иванова 

5 70 06; вътр.306 

Счетоводител  

Радомира Богданова

5 70 11;вътр. 311 

Счетоводител  

Пепа Гичева 

5 70 13 ;вътр.313 

Техн. сътрудник-касиер 

Гергана Николова

5 70 68;вътр. 368 

Техн. сътрудник-касиер 

Станка Семова 

5 70 67; вътр.367 

Отдел „Бюджет, ТРЗ и управление на човешките ресурси”

Началник отдел

Мария Стефанова

 

Старши експерт 

Веселина Милева 

6 56 20;вътр. 317 

Младши експерт 

Кремена Стоянова 

5 70 16;вътр. 316 

Старши специалист Станимира Георгиева 5 70 17;вътр. 317

Отдел „Правен”

 Началник отдел

Сергей Дериволков 

6 21 64;
5 70 49;вътр. 349 

Старши юрисконсулт

Олга Бишир

5 70 47; вътр. 347

Юрисконсулт Снежана Николова

вътр. 348

Отдел „ГРАО”

Началник отдел

Мария Койчева

6 36 09;
5 70 44; вътр. 344

Старши експерт 

Красимира Петрова 

5 70 45;вътр. 345 

Старши специалист  

Мара Николова

5 70 46;вътр. 346 

Старши специалист  

Величка Башева

5 70 42;вътр. 342 

Младши експерт

Светла Йорданова

5 70 42;вътр. 342 

Звено "Административно и техническо обслужване на Общински съвет"
Старши специалист   Галина Петрова  6 86 18;вътр. 381 
Старши специалист Славия Митева 6 86 18;вътр. 382 

Отдел „Административно и информационно обслужване на населението”

Началник отдел 

Атанас Бинев

5 70 56; вътр. 356

Специалист  

Светла Илиева

5 70 71;вътр. 371 

Специалист

Миленка Георгиева

5 70 16; вътр. 316

Специалист Таня Стойкова 6 32 17;вътр. 371 
Специалист Ирина Кръстева 0884 702 335

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА”

 

 

 

Директор

 Тони Димитрова

5 70 55;вътр. 355

Главен архитект

Доротея Христова

5 70 30; вътр. 330

     

Отдел „Териториално и селищно устройство и контрол на строителството”

Началник отдел

Пламен Юнгарев

5 70 20; вътр.320

Старши специалист Диана Гунчева-Петкова

5 70 31;вътр. 331

Старши специалист

Панайот Пенев

5 70 56;вътр. 356 

Старши специалист  Едриана Стоянова 5 70 28, вътр.328

Специалист  

Динко Симеонов

 5 70 29;вътр. 329 

Специалист

Динко Колев

5 70 29;вътр. 329 

Специалист Стоян Стоянов 5 70 29;вътр. 329 
Специалист Пламена Димитрова 5  70 20;вътр.320

 Отдел "Местни данъци и такси"

Началник отдел

Павлина Стойнова

6 21 41; вътр. 390

Старши инспектор

Анна Чапърова

5 70 64;
вътр. 364

Старши инспектор  

Мария Сивкова 

5 70 95;вътр. 395

Старши инспектор  

Ивета Генчева 

5 70 92;вътр. 392

Старши инспектор  

Милена Кръстева 

5 70 64;вътр. 364

Старши специалист

Диана Йорданова

5 70 64;
вътр. 364

Инспектор

Диана Стоянова

5 70 94; вътр. 394

Техн. сътрудник - касиер  

Николинка Георгиева 

5 70 70;вътр. 370

Техн. сътрудник - касиер Теодора Димитрова 5 70 69; вътр. 369

Отдел "Кадастър, регулация и вертикална планировка"

Началник отдел  

Данка Иванова 

5 70 60; вътр.360  

Старши специалист

Радка Минова

5 70 59; вътр. 359

Старши специалист

Диана Жилкова

5 70 63,вътр. 363

Старши специалист 

Милка Петрова 

5 70 63,вътр. 363

Специалист 

Краса Донева

5 70 62;вътр. 362 

Специалист Мария Маринова 5 70 62;вътр. 362 
Специалист Стоянка Младенова 5 70 62;вътр. 362 

Отдел "Общинска собственост, транспорт и туризъм"

Началник отдел Веселина Трънова  вътр.352

Специалист 

Недка Славова

5 70 54;вътр. 354 

Специалист Керанка Цонева 5 70 88;вътр. 388

Главен специалист  

Яна Колева 

5 70 53;вътр. 353 

Младши експерт  

Петя Василева

5 70 50;вътр. 350 

Старши експерт

Жана Николова 

5 70 51;вътр. 351 

Старши специалист Петя Зарова 5 70 73; вътр. 373

Отдел "Европейски фондове и програми"

Началник отдел

 

 

Специалист Станимира Господинова 5 70 35;вътр. 335
Главен специалист Иванета Колева 5 70 57;вътр. 357

Главен специалист

Нина Динчева

5 70 57;вътр. 357

Старши експерт

Деница Динева

5 70 35;вътр. 335

     

Отдел „Култура, медийна политика и интерграция на малцинствата”

Началник отдел

Станимира Кънчева

6 41 62;
5 70 24; вътр.324

 Старши специалист 

Стеляна Монева

5 70 23;вътр. 323

Специалист Галина Енчева 5 70 39; вътр. 339

 

 

 

Отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване
и социална политика”

Началник отдел

Соня Петрова

0887 399 945

Старши експерт

Цветанка Радева

 0885 885 590

Главен специалист

Жечка Павлева

0884 702 315
Старши специалист Красимира Кръстева  

Главен счетоводител

Валентина Копринкова

0886 095 435
Счетоводител Боряна Томова  
Счетоводител Станка Михова  

Отдел „Екология, чистота и озеленяване”

 Началник отдел

Мадлена Куртева

5 70 33; вътр. 333

Старши специалист 

Галина Жабарова 

5 70 32;вътр. 332 

Звено "Служба за контрол и охрана"

Старши специалист 

Стойко Донев

5 70 65;вътр. 365 

Охранител Румен Христов 5 70 65;вътр. 365 
Охранител Станьо Динев 5 70 65;вътр. 365 

Звено за защита на потребителите

Главен специалист Ивелина Йорданова 6 21 28
Главен специалист Ирина Радилова 6 21 28

ОП „Обредни дейности”

Директор

Стоянка Вълчева - Колева

6 56 21

Офис за водене на военен отчет

Началник

Валентин Мишев

6 21 52

Исторически музей

Директор

Генчо Димитров

6 31 64