Подобряване енергийната ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора

Подобряване енергийната ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора

ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020

Договор № BG16RFOP001-2.001-0030-C01/19.09.2016 г.

Процедура №  BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

Водеща организация по проекта е Община Нова Загора, а партньор - Главна Дирекция "ПБЗН" – МВР.

Проектното предложение съответства на „Общинския план за развитие на Община Нова Загора 2014 – 2020 г.”: приоритет 5 - „Качествена околна среда, ефективно управление и използване на природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на благоприятна жизнена среда в населените места” и приоритет 9 - „Подобряване на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване качеството на живот”, Специфична цел 1: "Повишаване качеството на предлаганите услуги, ремонт, оборудване и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура".

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „ПБЗН”, гр. Нова Загора, с цел достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в сградата.

Тип на публикацията: