Подобряване енергийната ефективност на Районно управление „Полиция” – Нова Загора

Подобряване енергийната ефективност на Районно управление  „Полиция” – Нова Загора

ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020

Договор № BG16RFOP001-2.001-0042-C01/19.09.2016 г.

Процедура №  BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

Водеща организация по проекта е Община Нова Загора, а партньор - Областна Дирекция "МВР" – Сливен.Проектното предложение съответства на „Общинския план за развитие на Община Нова Загора 2014 – 2020 г.”: приоритет 5 - „Качествена околна среда, ефективно управление и използване на природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на благоприятна жизнена среда в населените места” и приоритет 9 - „Подобряване на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване качеството на живот”, Специфична цел 1: "Повишаване качеството на предлаганите услуги, ремонт, оборудване и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура".

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление "Полиция", находящо се в гр. Нова Загора, с цел достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в сградата.

Проектът е на стойност 738 191,20 лв. и ще се реализира в продължение на 30 месеца.

Тип на публикацията: