Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Нова Загора.

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуването на настоящия проект, ведно със съдържащите се в него мотиви. Предложенията и становищата на заинтересованите лица се приемат в деловодството  на Общински съвет Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, както и на електронната поща на Общински съвет Нова Загора obs_nz@abv.bg

Прикачен файл: