Още пет многофамилни жилищни сгради в Нова Загора ще бъдат санирани

Кметът Николай Грозев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по проект BG16RFOP001-2.001-0067 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора“. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа на енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. На нов облик ще се радват многофамилните жилищни блокове на: ул. „Цар Освободител“ № 76 А, ул. „Проф. Минко Балкански“ № 27, ул. „Родопи“ № 2 А, ул. „Родопи“ № 2 В и ул. „Родопи“ № 2 Г. Реконструкцията на сградите, обект на интервенция, възлиза на 2 921 715,61 лв., от които 2 483 458,27 лв. са съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие и 438 257,34 лв. са национално съфинансиране. В рамките на изпълнението на дейностите по проекта се предвиждат енергоспестяващи мерки за сградите, които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“, мерки по конструктивно възстановяване/усилване, както и мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG16RFOP001-2.001-0067-C01/19.09.2016 г. „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.