Още едно учебно заведение ще бъде обновено в Нова Загора

                              
Още едно училище в Нова Загора ще придобие нов облик. Кметът на община Нова Загора подписа договор по проект BG16RFOP001-2.001-0044 „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ – начален етап, гр. Нова Загора“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“. Финансирането по проекта е в размер на 629 861,76 лв. 524 672,50 лв. са съфинансирани от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие, а 92 589,26 лв. са национално съфинансиране. Оперативна програма „региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ дава възможност в рамките на 30 месеца по изпълнението на проекта да бъде извършено саниране на сградата, с цел постигане на клас енергопотребление „С“, конструктивно възстановяване и създаване на условия за достъп на хора с увреждания.
„Това е последното учебно заведение в града, което все още не е ремонтирано. Ето че сега ни се дава възможност чрез Европейските фондове да реализираме и този проект, за да може децата на Нова Загора да растат в още по-добра среда.“ – заяви градоначалникът.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG16RFOP001-2.001-0044-C01/19.09.2016 г. „Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Иван Вазов“ – начален етап, гр. Нова Загора“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.