Нов облик ще придобие сградата на РУ „Полиция“ – Нова Загора

                                  

На 15 септември в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството кметът Грозев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за обновяване на сградата на Районно управление „Полиция“ в Нова Загора.
„Това е поредната обществена сграда, която ще придобие нова визия. След новопостроената общинска сграда, реконструкцията на площада, обновяването на Градската градина и рехабилитацията на ул. „Васил Левски“ сега ще бъде променена и сградата на РУ на МВР в града. С нея цялостния нов облик на южната част на центъра ще бъде завършен.“ – коментира кметът на Нова Загора.
В дейностите на проект BG16RFOP001-2.001-0042 „Подобряване енергийната ефективност на Районно управление „Полиция“ – Нова Загора“ е заложено постигането на енергоспестяващи мерки, които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“. Предвидени са и мерки за възстановяване и усилване на сградата. С цел изграждането на достъпна среда се предвиждат дейности, свързани с подобряването на достъпа на лица с увреждания. Реализацията на проекта е на стойност 738 191,20 лв., като 108 568,68 лв. от тях са национално съфинансиране, а 615 222,52 лв. – европейско. Съфинансирането се осъществява от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG16RFOP001-2.001-0042-C01/19.09.2016 г. „Подобряване енергийната ефективност на Районно управление „Полиция“ – Нова Загора“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.