Кметът Грозев подписа договор за саниране на РС „ПБЗН“ – Нова Загора

                          

По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие бе подписан договор по проект BG16RFOP001-2.001-0030 „Подобряване енергийната ефективност на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Нова Загора“. Средствата, които ще постъпят в Общината са на стойност 280 706,96 лв., от които 232 072,92 лв. са част от европейско съфинансиране, а 40 954,04 лв. – от национално. Основна цел при реализацията на проекта е постигането на най-малко клас „С“ на енергопотребление на сградата. Предвиждат се и осъществяването на мерки по конструктивно възстановяване и мерки за подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградата на пожарната. Проектът се реализира в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG16RFOP001-2.001-0030-C01/19.09.2016 г. „Подобряване енергийната ефективност на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Нова Загора“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020г.