проект на промяна на Наредбата за реда и условията за разполагане на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община Нова Загора и Наредбата за рекламната дейност на територията на община Нова Загора

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуването на настоящия проект, ведно със съдържащите се в него мотиви. Предложенията и становищата на заинтересованите лица се приемат в деловодството  на Общински съвет Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, както и на електронната поща на Общински съвет Нова Загора obs_nz@abv.bg

Прикачен файл: