Проведе се 11-то заседание на Общински съвет Нова Загора

Поредното единадесето заседание на ОбС Нова Загора се проведе на 19 юли. В определения дневен ред бяха включени 13 точки, след което бяха одобрени и добавени още 7 точки.
В хода на заседанието по т. 2 от дневния ред, общинските съветници гласуваха отрицателно по представения Бизнес план за развитие дейността на „ВиК Сливен“ ООД, гр. Сливен за периода 2017 – 2021 г., поради липсата на конкретика в инвестиционната програма по общини за следващия 5-годишен период. За представител на Община Нова Загора в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК област Сливен бе избран заместник-председателя на ОбС Нова Загора Нейчо Минчев. Разгледана и приета бе Проекто-мрежата на общинските училища и детски градини за учебната 2016/2017 г. на територията на община Нова Загора, както и изменения в структурата и числеността на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи. Общинските съветници приеха с мнозинство и направените предложения за промени в капиталовата програма на Община Нова Загора. Подложени на дискусия бяха и точките свързани с отдаване под наем чрез публичен търг на част от имоти, публична общинска собственост и др.
След изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет Нова Загора Георги Николов закри заседанието.