Надграждащо обучение за лични асистенти по проект "Подкрепа за независим живот в община Нова Загора"

                       
В дните от 27 до 29 юни 2016 г. в Зала № 32 на Община Нова Загора се проведе надграждащо обучение за наетите лични асистенти, работещи по проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 „Подкрепа за независим живот в община Нова Загора”. Това е първото от предвидените общо три надграждащи обучения, планирани да се проведат до края на проекта.
В обучението се включиха 80-те лични асистенти, като целта бе те да надградят придобитите вече  знания и умения за предоставяне на качествени услуги в домашна среда.
Надграждащото обучение бе водено от Цонка Милева, управител на Дневен център за деца с увреждания с. Асеновец. В рамките на три дни, разделените в три групи лични асистенти имаха възможността да работят по два учебни модула: „Комуникативни умения. Общуване.” и „Работа в екип. Конфликти.”
С помощта на различни методи и подходи, като работа в малки групи, дискусии, ролеви игри и разглеждане на казуси, предоставящите почасови социални услуги успяха да споделят опит и да получат полезна информация, която да им послужи при справяне с трудностите, които срещат  в своята работа с потребителите.

 „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Нова Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.”