ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ„ПРИЕМИ МЕ 2015” ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА "ПРИЕМНА ГРИЖА"

                                                                       
Приемните семейства на територията на Oбщина Нова Загора към момента са 12, в тях има настанени за отглеждане 5 деца, в 4 професионални приемни семейства. От началото на годината се изпълнява проект „Приеми ме 2015”, който е  продължение на проекта „И аз имам семейство“ и има за цел да усъвършенства и разшири обхвата на услугата „Приемна грижа” и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво. Чрез проекта се предоставя алтернативна форма за отглеждане на деца в риск, като им се осигурява семейна среда, която да подпомага тяхното развитие. Към средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи до завършване на средно образование. Средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се отпускат без да се взема под внимание размера на доходите на приемното семейство.
От стартирането на проект „Приеми ме 2015“ на 01.01.2016г. на територията на община Нова Загора са подадени 8 Заявления за кандидатстване за приемни семейства. Пет от тях преминаха курс на обучение – базово и надграждащо, 3 бяха утвърдени за професионални приемни семейства, след явяване пред Комисия по Приемна грижа към РДСП гр. Сливен. В момента социалните работници от ЕПГ проучват 3 кандидат-приемни семейства. В началото на месец юли им предстои обучителен курс.
През този период бяха изведени 2 приемни деца, поради осиновяване. Настанени бяха 2 деца на 1,5 г. и на 12 дни в професионални приемни семейства, отговарящи на профила им.