Проект за промяна на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуването на настоящия проект, ведно със съдържащите се в него мотиви. Предложенията и становищата на заинтересованите лица се приемат в деловодството  на Общински съвет Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, както и на електронната поща на Общински съвет Нова Загора obs_nz@abv.bg.

Прикачен файл: