Продължава подпомагането с топъл обяд за нуждаещите се от община Нова Загора

                                 

Община Нова Загора продължава предоставянето на социалната услуга „топъл обяд”  по проект „Топъл обяд в Община Нова Загора”, финансиран  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.
Традиционно в работните  дни от месеца на крайните получатели – 190 лица, се предоставя  супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.
Предоставяната храна е приготвена при отчитане на хранителните потребности на крайните получатели  по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.
Успоредно с това продължава и приемът на заявления от нуждаещи и желаещи да се включат в проекта.
От датата на стартирането на проекта общо с натрупване са подадени 309 заявления - декларации за включване в проекта, от тях с натрупване 240 лица са включени като крайни получатели  на топъл обяд.
В допълнение към предоставянето на топъл обяд се посочват и съпътстващите мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи.
Срок за изпълнение на проекта: от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г. в размер : 520 533,12 лв.