Заседание №9/ 04.04.2024г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 131

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/04.04.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, което ще се проведе на 09.04.2024 г.

Цветана Рашева – Председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет прочете становище на комисията.

Георги Николов – Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права  прочете становище на комисията.

  (Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 131

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева – Заместник – кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредното Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, което ще се проведе на 09.04.2024 г. от 11:00 часа, в сградата на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27.

 

След поименно гласуване с 20 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържали се“.

  1. Общински съвет Нова Загора упълномощава представителя на Община Нова Загора в Общото събрание „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, да гласува по предложените точки от дневния ред, както следва:

 

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: 

ОСС одобрява подписано Оперативно споразумение за изпълнение на Инвестиция C9.I1 „ Програма за изграждане /доизграждане / реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 е.ж.” ( Програмата ) , съгласно Приложение №1 към чл.З,ал.1,т.З на Постановление №157 на Министерски съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, където като Партньор на Крайния получател- „Български ВиК холдинг „ ЕАД , е определено на “Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД (Инвестицията), съгласно което средства в размер до 17 639 265,05 лв. (седемнадесет милиона шестстотин тридесет и девет хиляди и двеста шестдесет и пет лева и пет стотинки) без ДДС се предоставят на “Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД като краен получател (КП) за изпълнение на дейностите по инвестицията.

 

След поименно гласуване с 12 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 8 гласа „Въздържали се“ Представителят на Община Нова Загора ДА ГЛАСУВА „ ПРОТИВ ".

 

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

2.1. Възлага на Управителя , при необходимост, да подписва допълнителни споразумения, анекси и изменения на Оперативното споразумение, в т.ч. изменение на размера на инвестицията, при спазване принципите на добро финансово управление, приложимото законодателство и на подписаното Оперативно споразумение.

2.2.  Възлага на Управителя да подпише споразумение с водещия краен получател (ВКП) „Български ВиК холдинг „ ЕАД за изпълнение на дейностите по „Инвестицията”, включително, но не изчерпателно, относно видове дейности и срокът им за изпълнение, съфинансиране и др. , при спазване на принципите на добро финансово управление, приложимото законодателство и на подписаното Оперативно споразумение и негови допълнителни споразумения, анекси и изменения.

2.3. Възлага на Управителя при необходимост, да подпише допълнително споразумение за изпълнение на дейностите по Инвестицията към Договор от 26.02.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от “Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД при спазване на принципите на добро финансово управление, приложимото законодателство и на подписаното Оперативно споразумение и негови допълнителни споразумения, анекси и изменения.

 

След поименно гласуване с 1 глас „За“, 0 гласа „Против“ и 13 гласа „Въздържали се“ Представителят на Община Нова Загора ДА ГЛАСУВА „ ПРОТИВ ".

 

По т. 3 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

Разни.

Представителят на Община Нова Загора в извънредното Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД , гр. Сливен -  Нина Генчева – Заместник – кмет на Община Нова Загора да участва в разискванията, но да не участва в гласувания.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 15 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 2 гласа „Въздържали се“.)

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)