Заседание № 8/28.03.2024 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 105

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев внесе предложение за Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р Е Ш Е Н И Е

№ 105

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1. В чл. 30, алинея 4а придобива следния текст: „(4а) Дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него се публикуват на интернет страницата на Община Нова Загора в раздел Общински съвет в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат."

§ 2. В чл. 32, ал. 4, изречение първо придобива следния текст:

„Всяко открито заседание на общинския съвет се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на община Нова Загора, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница.”

§ 3. Създава се чл. 36а: „чл. З6а. В общинския съвет се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията по чл. 33 и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет страницата на общината, в раздел Общински съвет в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат."

 § 4. В чл. 55 се създава нова алинея За" „(За) Протоколът от заседанието на Общинския съвет се публикува на интернет страницата на общината, в раздел Общински съвет в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат."

§ 5. Създава нов чл. 59а: „Чл. 59а. (1) Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общината, в раздел Общински съвет в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат. (2) Заседанията на комисиите се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общината, раздел Общински съвет, като записите от заседанията се съхраняват на интернет страницата. (3) Протоколът от всяко заседание на комисия се публикува на интернет страницата на общината, в раздел Общински съвет в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат."

§ 6. § 2 и § 5 относно чл. 59а, ал. 2 влизат в сила от 01.07.2024 г.

 

(Решението е прието с 29 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 106

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев – Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за изменение на т.2 на Решение № 566 от 26.04.2018 г. на Общински съвет за утвърждаване на щатно разписание на Звено „Административно и техническо обслужване на общински съвет“ към Община Нова Загора

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и   Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 106

 

 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 29а, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора:

1. Утвърждава щатно разписание на Звено „Административно и техническо обслужване на общински съвет” от 01.04.2024 г., съгласно Приложение №1.

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 566 от 26.04.2018 г., изменено и допълнено с Решение № 869 от 27.07.2023 г. на Общински съвет гр. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

  (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 107

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за допълване на списъка на длъжностите и лицата в Община Нова Загора, които имат право на транспортни разноски.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 107

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл.38 на ПМС № 13 от 29 януари 2024 г. за изпълнението на ДБРБ за 2024 г.

1. Общински съвет - Нова Загора допълва Списъка на длъжностите и лицата в Община Нова Загора, които имат право на транспортни разноски за 2024 година /Приложение № 12/ към Бюджет 2024 г., приет с Решение № 72/15.02.2024 г. с лицата: Кънчо Кънев - работник, поддръжка ДДЖСТР, считано от 26.02.2024 г., Кица  Георгиева - специалист в с. Омарчево и Тодорка Трифонова - чистач ДПДСО, считано от 01.03.2024 г.

 

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 108

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение одобряване на Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2025-2027 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказаха: Димитър Ковачев – ПП ВЪЗРАЖДАНЕ и Динко Динев – ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 108

 

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора, във връзка с Решение № 71 от 01.02.2024 г. на МС за бюджетната процедура за 2025 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ- 1/19.02.2024 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2025-2027 г.

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр.Нова Загора за периода 2025-2027 г., съгласно Приложение № 2.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24  гласа За, 0 гласа Против и 5 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 109

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за съгласуване на цени за посещение на музейни обекти.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 109

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 187, ал. 2 от Закона за културното наследство, Общински съвет - Нова Загора съгласува предложените от директора на Исторически музей — Нова Загора цени на входни билети за посещение на общинските музейни обекти, както следва:

1. Възрастни - 5 лв.

2. Ученици, студенти, инвалиди и пенсионери - 3 лв.

3. Деца до 7 год. - безплатно посещение

4. Комбинирани посещения на два музейни обекта - 6 лв.

5. Комбинирани посещения на три музейни обекта – 10 лв.

6. Безплатен ден да посещение на музейни обекти – всеки четвъртък

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29  гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 110

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе предложение за определяне представител на Общинския съвет в Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

        

Р Е Ш Е Н И Е

№ 110

 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 3 от Правилата за дейността и организацията на работа на общинските комисии по движението по пътищата, Общинският съвет Нова Загора – определя Станимир Русев за представител на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.

 

 (Решението е прието с: 28  гласа За, 0 гласа Против и  0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 111

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Транспортен достъп до ПИ 51809.13.289, м-т „Бозашки път“ по КККР на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен”.

 Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права..

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 111

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Транспортен достъп до ПИ 51809.13.289, м-т „Бозашки път“ по КККР на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен”.

 

Решението да се разгласи по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За, 0 гласа Против и 4 гласа Въздържали се.)

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  

                                                                                                      (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 112

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2023 г. — 31.12.2023 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

В станалите разисквания взеха участие: Георги Николов – ПП ГЕРБ,  Динко Динев – ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, Димитър Ковачев – ПП ВЪРАЖДАНЕ и Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 112

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66 а от ЗОС, чл. 4 б, ал. 6 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23  гласа За, 0 гласа Против и 2 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 113

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Предоставяне под наем на помещение общинска собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ЗАГОРЕЦ”.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 113

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21 от НРУРИСОС на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на помещение - зала покрив № 4.2, находящо се в многофункционална Спортна зала ”Младост”, гр. Нова Загора за нуждите на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ЗАГОРЕЦ”, за срок от 1 /една/ година.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за отдаване под наем на горецитираното помещение общинска собственост със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ЗАГОРЕЦ”, по цена определена, съгласно решение № 1358/18.12.2014 г. на Общински съвет - Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 29 гласа За, 0 гласа Против и 0  гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 114

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Предоставяне под наем на помещение общинска собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЗАГОРЕЦ”.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на             Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 114

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21 от НРУРИСОС на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на помещение - зала голяма спортна зала №05 и помещение №207, находящо се в многофункционална Спортна зала ”Младост”, гр. Нова Загора за нуждите на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЗАГОРЕЦ”, за срок от 1 /една/ година.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за отдаване под наем на горецитираното помещение общинска собственост със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ’’ЗАГОРЕЦ”, по цена определена, съгласно решение № 1358/18.12.2014 г. на Общински съвет - Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 29  гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                  (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 115

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Богданово" в землището на с. Богданово, община Нова Загора за аквакултури и свързаните с тях дейности.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

№ 115

           

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Богданово", съставляващ ПИ с идентификатори №№ 04635.68.88, 04635.42.148, 04635.52.84 и 04635.52.86 по КККР на с. Богданово, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 4138/31.10.2022 г. на „Сидиком 23" ООД, ЕИК 207240007 със седалище и адрес на управление област Сливен, община Нова Загора, с. Любенова махала, ул. „Гоце Делчев" №2, наемател на обекта по договор №222/09.03.2023 г. - целогодишно, за срока на сключения договор - до 08.03.2033 г.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 29  гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 116

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Николина Иванова чрез покупко-продажба в ПИ с идентификатор 00713.501.19 по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 116

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ с идентификатор 00713.501.19 по КККР на с. Асеновец, целият с площ 1194 кв.м, представляваща 34/1194 ид.ч., на Николина Иванова.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 415,00 (четиристотин и петнадесет) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ с идентификатор 00713.501.19 по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с Николина Иванова.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец, общ.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27  гласа За, 0 гласа Против и 2 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 117

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Ивайло  Мангъров, чрез покупко-продажба в УПИ II-402,403,404, кв.12 по ПУЛ на с. Кортен, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 117

           

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ П-402,403,404, кв. 12 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора., представляваща 228/2023 ид. ч. на Ивайло Мангъров.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 2620,00 лв. (две хиляди шестотин и двадесет) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ II-402,403,404, кв. 12 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Ивайло  Мангъров.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За, 0 гласа Против и 2 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   

(К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 118

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.501.661 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ II-661, кв.25 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: гр. Нова Загора, ул. „Поборническа“ № 29.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 118

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 10900,00 лв. (десет хиляди и дветстотин лв.), без включен ДДС, за продажба на ПИ с идентификатор 51809.501.661 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ П-661, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: гр. Нова Загора, ул. „Поборническа“ № 29, с площ 237 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско зае 10 м), на Стойчо        Леонов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23  гласа За, 0 гласа Против и 1 глас Въздържал се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 119

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.501.659 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XIII-659, кв.25 по ПУЛ на гр. Нова Загора), адм. адрес: гр. Нова Загора, ул. „Добруджанска“ № 56.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 119

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 12100,00 лв. (дванадесет хиляди и сто лв.), без включен ДДС., за продажба на ПИ с идентификатор 51809.501.659 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XIII-659, кв.25 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: гр. Нова Загора, ул. „Добруджанска“ № 56, с площ 263 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), на Радка Минчева, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 29  гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 120

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение, с площ 20,00 кв.м. находящо на втори етаж в сграда Кметство на с. Прохорово, УПИI, кв. 56 по ПУП на с. Прохорово, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 120

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2024 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 161 - помещение, с площ 20,00 кв.м., находящо се на втори етаж в сграда Кметство на с. Прохорово, УПИ I, кв. 56 по ПУП на с. Прохорово,общ. Нова Загора чрез публичен търг, за срок от 5 години, АОС № 165/06.08.1999 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение, с площ 20,00 кв.м., находящо се на втори етаж в сграда Кметство на с. Прохорово, УПИ I, кв. 56 по ПУП на с. Прохорово, общ.

Нова Загора чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под нам на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Прохорово, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 29 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 121

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 52146.57.223 (стар № 000223) по КККР на с. Новоселец, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на -      Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 121

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2024 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 16 - общински поземлен имот с идентификатор 52146.57.223 (стар № 000223) по КККР на с. Новоселец, общ. Нова Загора, с площ 961 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, м. „Тончев кладенец“. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4216/30.01.2024 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 52146.57.223 (стар № 000223) по КККР на с. Новоселец, общ. Нова Загора, с площ 961 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, м. „Тончев кладенец”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 900,00 лв (хиляда и деветстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 52146.57.223 (стар № 000223) по КККР на с. Новоселец, общ. Нова Загора, с площ 961 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, м. „Тончев кладенец.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Новоселец, община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26  гласа За, 0 гласа Против и 2 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 122

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7311 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VIII, кв. 222 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Родопи”, гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказаха: Кремена Петрова – ПП ДБ и Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 122

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2024 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 17 - общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7311 по КККР на гр. Нова Загора, с площ от 301 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс (УПИ VIII, кв. 222 по ПУЛ на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Родопи”, гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4220/13.02.2024 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7311 по КККР на гр. Нова Загора, с площ от 301 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс (УПИ VIII, кв. 222 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Родопи, гр. Нова Загора.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 18 300,00 (осемнадесет хиляди и триста) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7311 по КККР на гр. Нова Загора, с площ от 301 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс (УПИ VIII, кв. 222 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Родопи, гр. Нова Загора.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26  гласа За, 3 гласа Против и  0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 123

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7310 по КККР на гр. Нова Загора, (УПИ VII, кв. 222 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Родопи”, гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 123

           

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2024 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 18 - общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7310 по КККР на гр. Нова Загора, с площ от 411 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс (УПИ VII, кв. 222 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Родопи”, гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4219/13.02.2024 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7310 по КККР на гр. Нова Загора, с площ от 411 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс (УПИ VII, кв. 222 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Родопи, гр. Нова Загора.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7310, с площ от 411 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс(УПИ VII, кв. 222 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Родопи, гр. Нова Загора.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25  гласа За, 3 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 124

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора - 2021-2027 за периода - 2023 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни   програми и неправителствени организации.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 124

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие Общински съвет - Нова Загора одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021-2027 г. за изминалата 2023 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За, 3 гласа Против и 2 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 125

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Освобождаване на управителя на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора и избор на временно изпълняващ длъжността управител на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на        Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказаха: Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора, Георги Николов – ПП ГЕРБ и Наталия Стефанова - Арнаудова – К БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, след което:  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 125

 

1. На основание чл. 28, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора освобождава д-р Станка Иванова от длъжността управител на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора.

2. Общински съвет - Нова Загора не освобождава от отговорност д-р Станка Иванова, като управител на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД за дейността й за времето, през което е изпълнявала длъжността управител.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, т. 5 от Наредбата за реда за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора избира за управител на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД Антоанета Иванова, която да изпълнява тази длъжност за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс, проведен по реда и условията на Закона за лечебните заведения и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Антоанета Иванова отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения и Закона за публичните предприятия за заемане на тази длъжност.

4. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Община Нова Загора да сключи договор за управление с управителя в 7 (седем) дневен срок от вземане на настоящото решение и на основание чл. 16, ал. 3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения определя възнаграждение, в размер на 290 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД.

5. Общински съвет Нова Загора възлага на управителя да сключва с РЗОК гр. Сливен договори по чл. 59, ал. 1 от 330.

6. Общински съвет - Нова Загора възлага на управителя на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД да впише промяната в Търговския регистър.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 29 гласа За, 0 гласа Против и 0  гласа Въздържали се.)

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 126

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изграждане на паметник на Стоян Омарчевски в гр. Нова Загора.

 Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказаха: Кремена Петрова – ПП ДБ, Динко Динев – ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, след което  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 126

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 8 от ЗУТ, Общински съвет Нова Загора разрешава изработването на идеен проект за паметник на Стоян Омарчевски и след съгласуване на проекта с Министерство на културата поставянето му в Централна пешеходна зона на гр. Нова Загора. Конкретното местоположение на паметника на Стоян Омарчевски се предлага от авторите и/или авторските колективи, които ще участват в конкурса за идеен проект и се одобрява от Общинския съвет.

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за идеен проект за паметник на Стоян Омарчевски, като авторите и/или авторските колективи следва да преценят сами най-подходящата позиция на паметника спрямо техния проект и идея и да аргументират предложението си за позиция и посока, в която се развива главният композиционен фокус.

3. Общински съвет Нова Загора определя награден фонд за участие в конкурса за идеен проект за паметник на Стоян Омарчевски от 10 000 лв. /десет хиляди лева/, който да бъде разпределен между спечелилите първо, второ и трето място по следния начин:

Първо място - парична награда от 5 000 лв.

Второ място - парична награда от 3 000 лв.

Трето място - парична награда от 2 000 лв.

 

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 29  гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 127

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова – Арнаудова – Председател на Постоянната комисия  по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Георги Вълчев, жител на община Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 127

 

На основание чл.21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 1000лв. /хиляда лева/ на Георги  Вълчев от община Нова Загора.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 28 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 128

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова – Арнаудова – Председател на Постоянната комисия  по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение предоставяне на еднократна финансова помощ на Иван Стоянов, жител на град Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 128

 

На основание чл.21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 200лв. /двеста лева/ на Иван Стоянов от община Нова Загора.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 28 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 129

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова – Арнаудова – Председател на Постоянната комисия  по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение предоставяне на еднократна финансова помощ на Димитър Енчев, жител на град Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 129

 

На основание чл.21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 200лв. /двеста лева/ на Димитър  Енчев от община Нова Загора.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 28 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 130

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/28.03.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова – Арнаудова – Председател на Постоянната комисия  по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Галя Димитрова, жител с. Езеро, община Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 130

 

На основание чл.21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 1500лв. /хиляда и петстотин лева/ на Галя  Димитрова от с. Езеро, община Нова Загора.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)