Общинска собственост - публична

Можете да изтеглите актуална информация в Excel формат от тук

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.2, буква „а” на ЗВ

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за водовземане на минерална вода

Регистър на съоръженията за минерални води от находище на минерална вода „БАНЯ“ - с. Баня, община Нова Загора, област Сливен – изключителна държавна собственост, предоставени за ползване в община Нова Загора

Разрешително за водовземане №2/9.11.2012

Разрешително за водовземане №30/18.12.2013

Разрешително за водовземане №43/14.07.2015

Разрешително за водовземане №44/14.07.2015

Разрешително за водовземане №46/27.10.2015

Разрешително за водовземане №47/06.11.2015

Разрешително за водовземане №49/26.01.2016

Решение №12/22.04.20165 г. за прекратяване на действието  на разрешително  № 30/18.12.2013

Решение №14/17.10.2016 г. за водовземане на минерална вода от находище "Баня" 

Решение №15/17.10.2016 г. за отнемане на разрешително № 01610070/20.02.2008 г. , издадено от Министерството на околната среда и водите, за водовземане на находище на минерална вода "Баня", с. Баня

Решение №20/06.06.2018 г. за изменение и продължаване на срока на Разрешително № 01610097 от 07.07.2008 г., издадено от МОСВ, за водовземане от минерална вода

Решение № 26/ 03.01.2023 г. за продължаване срока на Разрешително № 2 от 09.11.2012 г. и решение за изменение № 6/ 17.11.2014 г. за водовземане от находище на минерална вода „Баня“ с. Баня, община Нова Загора

Регистър на купувачите по ЗПСК

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в гр. Нова Загора

Публични регистри за процеса на приватизация и следприватизационен контрол