Заседание № 7/29.02.2024 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 104

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/29.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, което ще се проведе на 05.03.2024 г.

Цветана Рашева – Председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет прочете становище на комисията.

Георги Николов – Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права  прочете становище на комисията.

  (Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 104

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева – Заместник – кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредното Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, което ще се проведе на 05.03.2024 г. от 11:00 часа, в сградата на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27.
  2. Общински съвет Нова Загора упълномощава представителя на Община Нова Загора в Общото събрание „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, да гласува по предложените точки от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: 

Вземане на решение за избора на Ралица Руменова Михова peг. № 837, упражняваща одиторската си практика, чрез търговско дружество „За одита” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2023 г.

Възнаграждението по договора с одиторско дружество „За одита” ЕООД е в размер на 20 250 лв. / двадесет хиляди двеста и петдесет / лв., без ДДС.

Одиторско дружество „За одита” ООД е избрано след проведена процедура съгласно приети на Общо събрание на съдружниците на 15.12.2022 г. Вътрешни правила за определяне реда и начина за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на “Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД и Препоръка на Одитен комитет на “Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД от 12.02.2024г.

ДА ГЛАСУВА „ЗА".

 

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

Разни.

Представителят на Община Нова Загора в извънредното Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД , гр. Сливен -  Нина Генчева – Заместник – кмет на Община Нова Загора да участва в разискванията, но да не участва в гласувания.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)