Заседание №6/15.02.2024 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 72

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Приемане на Бюджета за 2024 г. на Община Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

В станалите разисквания взеха участие: Нейчо Минчев – Зам.-Председател на Общински съвет Нова Загора, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Цветана Рашева – ПП ГЕРБ, Димитър Ковачев – ВЪЗРАЖДАНЕ,  Румен Христов – БСП за България, Динко Динев – ВЪЗРАЖДАНЕ, Пенка Калина-Колева – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова - К ПП – ДБ, след което Общинският съвет прие

             

Р Е Ш Е Н И Е

№ 72

 

На основание чл.52 ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6, във връзка е чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Нова Загора Общински съвет Нова Загора:

1.Приема Бюджета на Община Нова Загора за 2024 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 53 228 954 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 36 207 344 лв.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 32 559 647 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 36 250 лв.

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 30 835 лв.

1.1.1.4. Събрани средства и плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове в размер на /-/219 232 лв.

1.1.1.5. Възстановен трансфер за ЦБ в размер на /-/ 7 048 лв.

1.1.1.6. Преходен остатък от 2023 година в размер на 3 806 892 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 17 021 610 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 4 456 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 971 190 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 5 648 799 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 555 100 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 240 100 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 2 629 950 лв.

1.1.2.3.4. Средства за други целеви разходи за местни дейности в размер на 223 700 лв.

1.1.2.3.5. Възстановен трансфер за ЦБ в размер на/-/ 51 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на 369 500 лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС в размер на /-/ 2 000 000 лв.

1.1.2.6. Предоставени средства по възмездна финансова помощ в размер на /-/40 000 лв.

1.1.2.7. Възстановени средства по възмездна финансова помощ в размер на 16 664 лв.

1.1.2.8. Погасяване главница общински дълг /-/ 687 015 лв.

1.1.2.9. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 4 286 472 лв.

1.2. По разходите в размер на 53 228 954 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 4.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 36 207 344 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1 862 754 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 15 158 856 лв.

1.3. Утвърждава Бюджетно салдо, изчислено на касова основа /-/ 7 163 781 лв., съгласно Приложение № 7.

1.4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2023 г. в размер на 8 093 364 лв., в т.ч.:

1.4.1. от държавни дейности - 3 806 892 лв., съгласно Приложения № 1; № 1.1

1.4.2. от местни дейности - 4 286 472 лв., съгласно Приложение № 2.

2. Поименен списък за капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 6 394 458 лв., съгласно Приложения № 9;9.1.

3. Упълномощава кмета на общината да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства в размер на 1 732 711 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.57 от ЗДБРБ за 2024 г., в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и на сгради публична общинска собственост, съгласно Приложение №9.2.

4. Разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 8.

5. Утвърждава списък на текущите ремонти, съгласно Приложение №10.

6. Утвърждава месечно разпределение на разходите за заплати за 2024 г., съгласно Приложение №11.

7. Утвърждава числеността на персонала, съгласно Приложение № 4.

8. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

8.1. Разходи за членски внос в размер на 21 320 лв.

8.2. Помощи по Решение на общинския съвет в размер на 25 000 лв. в т.ч. 10 000 лв. за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства от община Нова Загора с репродуктивни проблеми;

8.3. Помощи в размер на 5 000 лв. за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, в рамките на 500 лв. за едно погребение.

8.4. Субсидии за Читалища в размер на 1 131 304 лв. и субсидирана численост 66 бр.

8.5. Субсидии на организации с нестопанска цел - спортни клубове в размер на 130 000 лв. за закупуване на материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на подготвителни и възстановителни лагери, и участия в състезания от държавния спортен календар на съответната федерация;

8.6. Субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „Света Петка Българска” гр. Нова Загора в размер на 100 000 лв..

8.7. Задължава кмета на общината да осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразно изразходване на предоставените субсидии.

9. Приема следните лимити за разходи:

9.1. Средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от начислените средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения, с включени осигурителни вноски за сметка на бюджетната организация;

9.2 Разходи за представителни цели :

• На кмета на общината в размер на 20 000 лева;

• На председателя на Общинският съвет - 7 000 лева.

9.3. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на съответното кметство и населено място, съгласно Приложения №№ 6.1 и 6.2.

10. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в размер на 90 на сто от действително извършените разходи по най-краткия или икономически най-изгодния маршрут за 2024 г., пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 12.

11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2024 г. в размер на 4 072 664 лв., съгласно Приложение № 14.

12. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 -2026 г.:

12.1 За местните дейности на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 17.

12.2 За приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр.Нова Загора, съгласно Приложение № 17.1.

13. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, и приема бюджетите им, съгласно Приложение № 5.

14. Определя максимален размер на дълга, както следва:

14.1 Определя максимален размер на новия общински дълг за 2024 г. в размер на 1 039 190 лв., съгласно Приложение №15.

14.2. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2024 г. в размер на 5 674 288 лв., съгласно Приложение №15.

15. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. в размер до 6 422 363 лв., съгласно Приложение № 16.

16. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. в размер до 21 407 876 лв., съгласно Приложение № 16.

17. Определя размера на просрочените вземания за местни дейности, които ще бъдат събрани през 2024 г. - 296 129 лв.

18. Предоставя на основание чл.54 /3/ от ЗМСМА временна финансова помощ на СНЦ „МИГ-НОВ А ЗАГОРА“ гр. Нова Загора в размер на 40 000 лв. за текуща издръжка, със срок на възстановяване 5 /пет/ работни дни след получаване на превод / плащане от Разплащателна агенция.

19. Определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2024 г. на кмета на общината и кметовете на кметства в размер на една брутна работна заплата при реализирана икономия на разходите за персонал.

20. Упълномощава кмета да извършва компенсирани промени:

20.1 В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

20.2 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

21. Възлага на кмета да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители.

22. Упълномощава кмета:

22.1. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;

22.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

22.3 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет до възстановяването им от Управляващия орган;

22.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет и сметките за СЕС с размера на възстановените временни безлихвени заеми, вследствие на верифициране на разходите от Управляващия орган;

22.5 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

22.6. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от застрахователни обезщетения;

22.7. Да определи правата и задълженията на второстепенните разпоредители с бюджет.

23. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 18.

24. Общински съвет - Нова Загора възлага на кмета на общината да организира изпълнението на бюджета в съответствие с условията на нормативната уредба.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 19 гласа За, 3 гласа Против и 4 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 73

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради публична общинска собственост.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и   Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 57, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година Общинският съвет, упълномощава Кмета на Община Нова Загора да направи предложение до Министъра на финансите, за трансформиране на средства в размер на 1732 711 лева от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 година, в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа за осигуряване на безопасността на населението и преминаващите превозни средства, на сгради публична общинска собственост за осъществяване на нормален учебен процес в детските градини, опазване здравето на децата и персонала в кметствата, с които средства да се финансират неотложни ремонти на улична мрежа и сгради публична общинска собственост, съгласно Приложение № 5 Справка по чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти“, неразделна част от Решението.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За, 0 гласа Против и 1 глас Въздържал се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 74

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Изменение на план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 год. на община Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по финанси и бюджет и -        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 74

 

            На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 и във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет Нова Загора одобрява изменената План - сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 год. на община Нова Загора - Приложение № 1 и № 2.

 

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 75

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Определяне размера на основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Нова Загора от 01.01.2024 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 75

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в бюджетните организации, Общински съвет Нова Загора:

1. Определя основни месечни заплати на Кмета на община Нова Загора и кметовете на кметства от 01.01.2024 г., съгласно Приложение № 1.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19  гласа За, 1 глас Против и 5  гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 76

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Приемане на Общинска програма „Подобряване средата на живот".

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт  .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказа: Снежана Колева - ВЪЗРАЖДАНЕ , след което Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

№ 76

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Общинска програма „Подобряване средата на живот".

2. Приема Правила за условията за отпускане на финансови средства по Общинска програма „Подобряване средата на живот".

3. Определя за представители на Общинския съвет в комисията по организиране и разпределяне на средства по Общинска програма „Подобряване средата на живот", следните общински съветници:

1.  Нейчо Минчев Минчев

2.  Светлана Андреева Иванова

 

 (Решението е прието с 24  гласа За, 0 гласа Против и 3 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 77

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе предложение за приемане на Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит" при Община Нова Загора за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. и Стратегически план на звено „Вътрешен одит" за периода от 2024 г. до 2026 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказа: Димитър Ковачев – ВЪЗРАЖДАНЕ, след което Общинският съвет прие

        

Р Е Ш Е Н И Е

№ 77

 

На основание чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет Нова Загора приема за сведение Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит" за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. и Стратегически план на звено „Вътрешен одит" за периода от 2024 г. до 2026 г.  

 

 (Решението е прието с: 24  гласа За, 0 гласа Против и  3 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 78

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе предложение за приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2023 год. в „Общински пазари - НЗ” ЕООД, гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянната комисия по финанси и бюджет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказа: Динко Динев – ВЪЗРАЖДАНЕ, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 78

 

На основание чл. 3, ал. 3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Общински съвет Нова Загора приема  Доклада за състоянието на системите  за финансово управление и контрол и въпросника за самооценка на системите за финансово управление и контрол  на „Общински пазари - НЗ” ЕООД,гр. Нова Загора за 2023 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 79

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе предложение за приемане на доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2023 год. на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянната комисия по финанси и бюджет и Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 79

 

На основание чл. 3, ал. 3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Общински съвет Нова Загора приема  Доклада за състоянието на системите  за финансово управление и контрол и въпросника за самооценка на системите за финансово управление и контрол  на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД,гр. Нова Загора за 2023 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24  гласа За, 1 глас Против и 0  гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 80

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за определяне представители на общинския съвет в комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянната комисия по финанси и бюджет и Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 80

 

На основание чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора,  Общински съвет – Нова Загора реши:

            Определя за представители на Общинския съвет в комисията по разглеждане на исканията за финансово подпомагане на процедурите по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора, следните общински съветници:

  1. Наталия Иванова Стефанова – Арнаудова
  2. Константин Тачев Тачев

 

 (Решението е прието с: 27  гласа За, 0 гласа Против и 0  гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 81

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Ивайло Енев – Зам.-кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Нова Загора за 2023 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказа: Румен Христов – БСП за България,  след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 81

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет - Нова Загора приема отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Нова Загора за 2023 г.

 

 (Решението е прието с: 27  гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 82

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Изменение и допълнение на Решение № 927/25.09.2023 г. на Общински съвет - Нова Загора. .

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни   програми и неправителствени организации .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 82

            Изменя и допълва Решение № 927/25.09.2023 г. на Общински съвет - Нова Загора:

Текстът от Решение № 927/25.09.2023 г.: „На основание чл.21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие:

1. Община Нова Загора да сключи партньорско споразумение с Община Котел, Община Сливен и Община Твърдица за изпълнението на проектно предложение по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027г„ с водещ партньор - Община Котел.

2. Община Котел да бъде водещ партньор/кандидат/ за представяне на проект за финансиране по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027 г.“

Се изменя и допълва:

„На основание чл.21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие:

1. Община Нова Загора да сключи партньорско споразумение с Община Котел, Община Сливен, Община Твърдица, ФИШКОМ“ ООД, „БУКОВЕЦ-ТВЪРДИЦА“ АД, СНЦ „ЕКО ПРОЕКТ КОТЕЛ“, НЧ „ПРОСВЕТА -1870“ и СНЦ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО КОТЕЛ“ за изпълнението на проектно предложение по Процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027г., с водещ партньор - Община Котел.

2. Община Котел да бъде водещ партньор/кандидат/ за представяне на проект за финансиране по Процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027 г.

Създава се нова т. 8 Общински съвет - Нова Загора определя Галя Захариева - кмет на Община Нова Загора да представлява Община Нова Загора в партньорството по проекта и да подпише споразумението за партньорство.

Създава се нова т. 9 Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Коста Каранашев - кмет на Община Котел да представлява местното партньорство и да подпише формуляра за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, Процедура чрез подбор на проекти: BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”.

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 927/25.09.2023 г., прието от Общински съвет - Нова Загора. Всички точки от Решение № 927/25.09.2023 г., незасегнати от настоящите промени и допълнения, остават същите.

На основание чл. 60 от АПК и предвид крайният срок - 20.02.2024 г. за подаване на проектно предложение по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, Процедура чрез подбор на проекти: BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”, да бъде допуснато предварително изпълнение на Решението.

 

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27  гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 83

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Обявяване на имот с идентификатор 51809.504.7304 по КККР на гр. Нова Загора, обл. Сливен за имот публична общинска собственост.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 83

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗОС Общински съвет Нова Загора обявява:

Поземлен имот с идентификатор 51809.504.7304 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/31.08.2010 г. с площ 822 кв.м., ведно с находящите в него сгради с идентификатори:

- Сграда с идентификатор 51809.504.7304.1 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка седем хиляди триста и четири, точка едно), функционално предназначение: Административна, делова сграда на три етажа със ЗП 258 кв.м.;

- Сграда с идентификатор 51809.504.7304.2 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка седем хиляди триста и четири, точка две), функционално предназначение: постройка за допълващо застрояване, на един етаж със ЗП 55 кв.м.;

- Сграда с идентификатор 51809.504.7304.3 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка седем хиляди триста и четири, точка три), функционално предназначение: постройка за допълващо застрояване, на един етаж със ЗП 29 кв.м.;

- Сграда с идентификатор 51809.504.7304.4 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка седем хиляди триста и четири, точка четири), функционално предназначение: постройка за допълващо застрояване, на един етаж със ЗП 25 кв.м.;

- Сграда с идентификатор 51809.504.7304.5 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка седем хиляди триста и четири, точка пет), функционално предназначение: постройка за допълващо застрояване, на един етаж със ЗП 22 кв.м.

за публична общинска собственост

2. Общинският съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел “ОСТТ” да състави акт за публична общинска собственост за гореописания недвижим имот.  

 

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27  гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 84

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Предоставяне под наем на помещение общинска собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ ПРАЙД ЕНД ГЛОРИ 2001”.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 84

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21 от НРУРИСОС на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на помещение тренировъчна зала №114, находящо се в многофункционална Спортна зала ”Младост”, гр. Нова Загора за нуждите на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ ПРАЙД ЕНД ГЛОРИ 2001”, за срок от 1 /една/ година.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за отдаване под наем на горецитираното помещение общинска собственост със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ ПРАЙД ЕНД ГЛОРИ 2001”, по цена определена, съгласно решение №1358/18.12.2014 г. на Общински съвет - Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За, 0 гласа Против и  0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   

(К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 85

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за предоставяне под наем на помещение общинска собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ЯНИЦА - Т. А.” .

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 85

            1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21 от НРУРИСОС на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на помещение - тренировъчна зара №104, находящо се в многофункционална Спортна зала” Младост”, гр. Нова Загора за нуждите на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ЯНИЦА - Т. А”, за срок от 1 /една/ година.

            2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за отдаване под наем на горецитираното помещение общинска собственост със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ЯНИЦА - Т. А”, по цена определена, съгласно Решение № 1358/18.12.2014 г. на Общински съвет - Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27  гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 86

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Георги Статев, чрез покупко-продажба в УПИ XII-29, кв. 4 по ПУП на с. Радево, общ.Нова Загора .

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 86

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ XII-29, кв. 4 по ПУП на с.Радево, общ. Нова Загора, представляваща 44/1880 ид. ч. на Георги 1 Статев.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 320,00 лв. (триста и двадесет) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ XII-29, кв. 4 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Георги Статев.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Радево, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с:27  гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 87

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „БИМ“ ООД, чрез покупко-продажба в ПИ с идентификатор 53518.33.1152 по КККР на с. Омарчево.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 87

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ с идентификатор 53518.33.1152 по КККР на с. Омарчево, целият с площ 12027 кв.м, представляваща 540/12 027 ид.ч., на „БИМ“ ООД.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 2700,00 (две хиляди и седемстотин) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ с идентификатор 53518.33.1152 по КККР на с. Омарчево, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с „БИМ“ ООД, - ЕИК 119065148.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Омарчево, общ. Нова Загора.        

 

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24  гласа За, 0 гласа Против и 2 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 88

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Радево север" в землището на с. Радево, община Нова Загора за аквакултури и свързаните с тях дейности.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на -      Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 88

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Радево север", съставляващ ПИ с идентификатори 61310.14.97 и 61310.14.99 по КККР на с. Радево, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 4129/25.08.2022 г. на „Джи Ел Ка" ООД, ЕИК 205584326 със седалище и адрес на управление област София, община Столична, р-н Витоша, кв. Драгалевци, ул. „Витошка Зорница" №5, наемател на обекта по договор №161/16.02.2023 г. - целогодишно, за срока на сключения договор - до 15.02.2033 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27  гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 89

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за пристрояване към самостоятелен обект в сграда, построена върху имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.502.5494 по КККР на гр. Нова Загора (УПИI-KOO, кв. 84 по ПУЛ на гр. Нова Загора).

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 89

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 450,00 лв (четиристотин и петдесет) лв. за учредяване право на пристрояване с площ от 9,00 кв.м към самостоятелен обект с идентификатор 51809.502.5496.1.15 по КККР на гр. Нова Загора в сграда с идентификатор 51809.502.5496.1 по КККР на гр. Нова Загора, находящи се в имот частна общинска собственост с идентификатор 51809.502.5494 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ I, кв. 84 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Васил Левски”, гр. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27  гласа За, 0 гласа Против и  0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 90

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7308 по КККР на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Александър Стамболийски” №3, гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказа: Динко Динев - ВЪЗРАЖДАНЕ , след което Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

№ 90

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 22 500 лв. (двадесет и две хиляди и петстотин) лв. без включен ДДС, за продажба поземлен имот с идентификатор 51809.504.7308 по КККР на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Александър Стамболийски” №3, гр. Нова Загора, с площ 413 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: За търговски обект, комплекс, на "ИВО - ЗЕТ - ИВАН ПАСКОВ”, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 17  гласа За, 6 гласа Против и 3 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 91

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.501.1816 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XII-1816, кв. 73 по ПУП на гр. Нова Загора).

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 91

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 12 400,00 лв. (дванадесет хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС, за продажба на ПИ с идентификатор 51809.501.1816 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XII-1816, кв. 73 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Цар Освободител“ №70, гр. Нова Загора с площ 263 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) на Н-ци на Белчо Белчев, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За, 3 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 92

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2024/2025 година..

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 92

 

            1.На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.З чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Нова Загора определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 г., съгласно Приложение 1.

2. На основание чл.37о, ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Нова Загора, съгласно Приложение 2

3. На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема годишен план за паша, дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, съгласно Приложение 3.

4. На основание чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ общински съвет Нова Загора определя годишен наем за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за стопанската 2024/2025 г. в размер на 10,00 лв./дка за всички землища в Община Нова Загора, като на основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имотите да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

5. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи от решението действия.    

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За, 0 гласа Против и 0  гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 93

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор

35907.76.27 по КККР на с. Каменово, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 93

 

            1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот е площ от 14 970 кв.м, съставляващ общински недвижим имот е идентификатор 35907.76.27 по КККР на с. Каменово, общ. Нова Загора, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, кат. X.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 15 700,00 (петнадесет хиляди и седемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот с площ от 14 970 кв.м, съставляващ общински недвижим имот с идентификатор 35907.76.27 по КККР на с. Каменово, общ. Нова Загора, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, кат. X.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на c. Каменово, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20  гласа За, 5 гласа Против и 2 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 94

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ П-общ., кв. 25 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора  .

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 94

 

            1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот с площ от 1 160 кв.м, съставляващ УПИ II -общ., кв. 25 по ПУП на с.Съдиево, с отреждане „за жилищни нужди“.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 9 650,00 (девет хиляди шестотин и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот с площ от 1160 кв.м, съставляващ УПИ II -общ., кв. 25 по ПУП на е. Съдиево, общ. Нова Загора, с отреждане „за жилищни нужди“.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Съдиево, общ. Нова Загора.            

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За, 1 глас Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 95

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, частна общинска собственост, съставляващ двуетажна масивна сграда, със ЗП 300 кв. м., ведно с отстъпеното право на строеж, находища се в УПИ IV, кв. 53 по ПУП на с. Млекарево, общ. Нова Загора .

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказа: Динко Динев – ВЪЗРАЖДАНЕ, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 95

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на двуетажна масивна сграда, със ЗП 300,00 кв. м., ведно с отстъпеното право на строеж, находяща се в УПИ IV, кв. 53 по ПУП на с. Млекарево, общ. Нова Загора с отреждане: За ресторант. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост №3705/12.12.2016 г.

            2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 16 800,00 лв. (шестнадесет хиляди и осемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на двуетажна масивна сграда, със ЗП площ 300,00 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж, находяща се в УПИ IV, кв. 53 по ПУП на с. Млекарево, общ. Нова Загора с отреждане: За ресторант

            3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансирането на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Млекарево, общ. Нова Загора.      

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23  гласа За, 3 гласа Против и 1 глас Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 96

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, частна общинска собственост, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 51809.501.1114.1.2 по КККР на гр. Нова Загора, адрес: ул. «Св. Св. Кирил и Методий» №48, Вх. А, ет. 2 /бивше СМК/, гр. Нова Загора .

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказаха: Кремена Петрова – К ПП ДБ, Динко Динев – ВЪЗРАЖДАНЕ, Георги Николов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 96

           

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2024 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 14 - самостоятелен обект с идентификатор 51809.501.1114.1.2 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 253,00 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж, находящ се в сграда с идентификатор 51809.501.1114.1 по КККР, находяща се в поземлен имот с идентификатор 51809.501.1114 по КККР (УПИ IX-KOO, кв. 60 по ПУП на гр. Нова Загора) адм. адрес: ул. «Св. Св. Кирил и Методий» №48, Вх. А, ет. 2 /бивше СМК/ гр. Нова Загора. Предназначение на самостоятелния обект: За офис. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост №4210/23.01.2024 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на самостоятелен обект с идентификатор 51809.501.1114.1.2 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 253,00 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж, находящ се в сграда с идентификатор 51809.501.1114.1 по КККР, находяща се в поземлен имот с идентификатор 51809.501.1114 по КККР (УПИ IX-KOO, кв. 60 по ПУП на гр. Нова Загора) адм. адрес: ул. «Св. Св. Кирил и Методий» №48, Вх. А, ет. 2 /бивше СМК/, гр. Нова Загора. Предназначение на самостоятелния обект: За офис.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 63 000 лв. (шестдесет и три хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на самостоятелен обект с идентификатор 51809.501.1114.1.2 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 253,00 кв.м., ведно със съответното право на строеж, находящ се в сграда с идентификатор 51809.501.1114.1 по КККР, находяща се в поземлен имот с идентификатор 51809.501.1114 по КККР (УПИ IX-KOO, кв. 60 по ПУП на гр. Нова Загора) адм. адрес: ул. «Св. Св. Кирил и Методий» №48, Вх. А, ет. 2/бивше СМК/, гр. Нова Загора. Предназначение на самостоятелния обект: За офис.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 6 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 97

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна вида на общинско жилище, находящо се на ул. „Константин Фотинов”№1, Вх. Б, ап. 17, гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи  разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 97

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет - Нова Загора определя общинско жилище, находящо се на ул. „Константин Фотинов” №1, Вх. Б, ап. 17, гр. Нова Загора, за „Жилище за отдаване под наем”.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 98

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план (ИОУП) за ПИ 27111.47.42, 27111.47.189, 27111.48.115, 27111.48.198, 27111.48.272, 27111.48.273 и 27111.48.275 по КККР в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, обл. Сливен. .

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказаха: Кремена Петрова – К ПП ДБ, Димитър Ковачев – ВЪЗРАЖДАНЕ, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 98

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

            Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 27111.47.42, 27111.47.189, 27111.48.115, 27111.48.198, 27111.48.272, 27111.48.273 и 27111.48.275 по КККР в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, местност Новия кладенец, с трайно предназначение на имота: Земеделска земя в Чисто производствена устройствена зона и да се установи „Чисто производствена устройствена зона"(Пч), като конкретното предназначение на имотите е: „За производствено - складови дейности, включително енергопроизводство", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 15.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%.

            Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За, 11 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 99

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  процентно разпределение на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Нова Загора през 2024 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на        Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянната комисия по финанси и бюджет.

 (Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 99

 

            На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора определя процентното разпределение по видове и групи спорт за финансиране на спортните клубове през 2024 г. както следва:

1. С 70% от общата сума се подпомага развитието на футбола в Община Нова Загора:

            1.1. с 20% от сумата се стимулира детско-юношеският футбол;

            1.2. с 80% от сумата се подпомагат представителни мъжки футболни отбори, участващи в първенства, администрирани от БФС.

2. С 17% от общата сума се финансират всички спортни клубове, които отговарят на условията на гл. II от Наредбата за условията е реда за финансиране на спортните клубове в Община Нова Загора:

            2.1. 60% от сумата се разпределя за развитие на спортно майсторство - състезатели, класирани от 1 до 16 място на Държавни първенства през предходната година;

            2.2. 40% от сумата се разпределят за годишна издръжка на състезатели.

3. С 13% от общата сума се подпомагат спортни клубове с местно значение или развиващи неолимпийски спортове и се стимулира развитието на социалния туризъм Община Нова Загора.

           

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 100

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 12.03.2024 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

 (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 100

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД, което ще се проведе на 12.03.2024 г ./вторник/ от 10:30 часа в конферентната зала, находяща се в сградата на Областна администрация на ул. „Димитър Добрович" №3, в гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава представителя на Община Нова Загора в общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, да гласува по предложените точки от дневния ред, както следва:

 

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 198в, ал. 4. т. 9 от ЗВ във връзка, с чл. 21, ал. 1. вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА бюджет на Асоциация та за 2024 г.

ДА ГЛАСУВА „ЗА“

 

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 26, ал. 3. във връзка с чл. 9. ал. 2 от ПОДАВиК,

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „ВиК- Сливен" ООД ПРИЕМА отчета за изпълнението на

бюджета на Асоциацията за 2023 г.

ДА ГЛАСУВА „ЗА“

 

По т. 3 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ. във връзка с чл. 9. ал. 2 от

ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената

територия, обслужвана от „ВиК- Сливен ООД ПРИЕМА годишния отчет за

дейността на Асоциацията за 2023 г.

ДА ГЛАСУВА „ЗА“

 

 

По т. 4 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 33а от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен" ООД

ОДОБРЯВА Подробна инвестиционна програма за 2024 г. на „ВиК- Сливен"

ООД.

ДА ГЛАСУВА „ЗА"

           

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 101

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова - Арнаудова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Боян Калайджиев, жител на с. Млекарево .

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

 (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и  Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 101

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Боян Калайджиев, с. Млекарево, общ. Нова Загора в размер на 5000 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

           

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 102

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова - Арнаудова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Генка Петрова, живуща в с. Стоил войвода, община Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт

 (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 102

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Генка Петрова, жител на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора в размер на 1500 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.       

           

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 103

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/15.02.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова - Арнаудова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Петров, жител на с. Съдийско поле, община Нова Загора. .

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на        Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт

 (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 103

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Петър Петров, жител на с. Съдийско поле, община Нова Загора, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.       

           

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)