Заседание №5/25.01.2024 г. на Общински съвет Нова Загора

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 58

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 58

 

На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора променя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора, както следва:

§ 2. В чл. 18, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:

Чл. 18, ал. 1, т. 1 се изменя така:

„1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;".

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 59

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказаха Станимир Русев – БСП, Кремена Петрова – КК ПП-ДБ за България и Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 59

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, 76, ал. 3 от АПК, чл. 9 от ЗМДТ  Общинският съвет прие:

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора (приета с Решение № 556/11.03.2003 и е променена с Реш. № 635/2003 г., Реш. № 29/29.12.2003 г., Решение № 258/28.12.2004 г., Реш.№ 268/27.01.2005 г. на O6C, Реш.№292/15.02.2005 г., Реш. № 332/28.04.2005 г., Реш. № 498/28.12.2005 г., Реш. № 525/31.01.2006 г., Реш. № 547/30.03.2006 г., Реш. № 53 от 15.02.2008 г., Реш.№ 83/27.03.2008 г., Реш. № 11/30.04.2008 г., Реш. № 295/21.01.2009 г. , Реш. №498/29.01.2010 г., Реш.№ 26/29.07.2010 г., Реш. № 730/29.03.2011 г. , Реш. № 29/29.12.2011 г., Реш. № 75/09.03.2012 г., Реш. № 187/05.06.2012 г., Реш. № 486/30.10.2012 г. и Решение № 526/21.12.2012 г. , Реш. № 622/21.03.2013 г. , Реш. № 770/22.05.2013 г., Реш. № 899/29.08.2013 г.), Реш. № 1015/2012.2013 г., Решение № 1053/28.01.2014 г., Решение № 1245/30.10.2014 г., Решение № 1319/18.12.2014 г., Решение № 1363/27.01.2015 г., Решение № 1441/18.03.2015 г., Решение № 60/25.02.2016 г., в сила от 01.03.2016 г., Решение № 137/13.05.2016 г., Решение № 237/27.10.2016 г., Решение №342/27.04.2017 г., Решение № 413/19.07.2017 г., Решение № 486/22.11.2017 г., Решение № 591/30.05.2018 г. , Решение № 692/29.11.2018 г., Решение № 78/19.03.2020 г., Решение № 79/19.03.2020 г. и Решение № 108/21.04.2020 г. на Общински съвет Нова Загора, Решение № 243/17.12.2020 г. Решение № 560/14.04.2022 г., Решение № 567/31.05.2022 г., Решение № 739/28.02.2023 г. Решение № 791/20.04.2023 г. и Решение № 847/29.06.2023 г. на Общински съвет Нова Загора).

§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните промени:

Чл. 3, ал. 1 придобива следния текст:

„На територията на община Нова Загора се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци;

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3. за ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет;

4. за технически услуги;

5. за административни услуги;

6. за откупуване на гробни места;

7. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;

8. за притежаване на куче;

9. други местни такси, определени със закон".

 

§ 2. В чл. 9 се правят следните промени:

 

1. ал. 1 придобива следния текст:

 „Общинският съвет, ежегодно с приемането на бюджета на общината, може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси и услуги, като в този случай разходите са за сметка на общинските приходи".

2.създава се нова ал. 2:

„Редът и начинът по ал. 1 се определят с тази наредба".

 

§ 3. В чл. 12, ал. 2 се правят следните промени:

Чл. 12, ал. 2 придобива следния текст:

„Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5 от ЗМДТ. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред".

 

§ 4. В чл. 17 се правят следните промени:

Чл. 17. Придобива следния текст:

„Таксата се заплаща от:

1. собственика на имота.

2. При учредено вещно право на ползване - от ползвателя.

3. При концесия - от концесионера. При концесия за добив таксата се заплаща от собственика, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.

4. Собственика на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот.

5. За имот - държавна или общинска собственост, таксата се заплаща от лицето, на което имотът е предоставен за управление".

 

§ 5. В чл. 18, т. 3 се правят следните промени:

Чл. 18, т. 3 придобива следния текст:

„Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците".

 

 

 

§ 6. В чл. 21а се правят следните промени:

1. чл. 21а, ал. 1 придобива следния текст:

 

 „Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в депа или други съоръжения за имотите, които няма да се

ползват през цялата година и лицето по чл. 11 от ЗМДТ е подало декларация по образец /Приложение 2/ в отдел "Местни данъци и такси" при Община Нова Загора, до 31 декември на предходната година".

2. ал. 2 придобива следния текст:

 „В началото на всяка година Общинска администрация изготвя и обявява списък на задължените лица, които са освободени от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в депа или други съоръжения. Списъкът се обявява в сайта на Община Нова Загора и на видно място в кметствата по местонахождението на имота".

 

§ 7. В чл. 33 се правят следните промени:

1. чл. 33, ал. 1 придобива следния текст:

„Потребителите ползващи услугата доставка на храна в Домашен социален патронаж, гр. Нова Загора заплащат месечна такса съответстваща на реалните разходи за приготвяне на храната, намалена с 30 на сто, като намалението е за сметка на бюджета на община Нова Загора".

2. ал. 2 се отменя.

3. ал. 3 се отменя.

 

§ 8. Чл. 34а се правят следните промени:

1. ал. 1 се отменя.

2. чл. 34а, ал. 2 придобива следния текст:

 „Лицата ползващи почасови услуги, предоставяни от звеното за услуги в домашна среда към ДСП, заплащат такси в размер на 15 на сто от минималната часова работна заплата за един час."

 

§ 9. Чл. 46, ал. 2 се правят следните промени:

Чл. 46, ал. 2 придобива следния текст:

„Такса за легализация на документи по гражданско състояние за чужбина:

а/ обикновена услуга /3 дневен срок/ - 5,00 лв.

б/ бърза услуга /8 часа/ - 10,00 лв.

в/ експресна услуга /3 часа/ - 15,00 лв.".

 

§ 10. В чл. 51, ал. 1, т. 3 се правят следните промени:

чл. 51, ал. 1, т. 3 придобива следния текст:

„За ползване на семейни гробни места - 80 лв."

 

§ 11. В чл. 526 се правят следните промени:

1. създава се нова т. 6 със следния текст:

 „Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект".

2. създава се нова т. 7 със следния текст:

 „Ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча".

 

§ 12. В чл. 52в, ал. 1 се правят следните промени:

1. създава се нова т. 6 със следния текст:

Чл. 52в, ал. 1, т. 6. За издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници - 40 лв.

 

§ 13. В Чл. 53 се правят следните допълнения:

1. създава се нова ал. 3 със следния текст:

 (3) За административните услуги предоставяни по електронен път се заплаща намалена такса с десет на сто, но с не повече от двадесет лева спрямо таксата за присъствено заявяване и предоставяне.

 

§ 14. В чл. 55, ал. 3 се правят следните промени:

Чл. 55, ал. 3 придобива следния текст:

„Когато срокът за извършване на услугата е определен в дни, той започва да тече считано от датата, следваща датата на подаване на необходимите документи и заплащане на цената или таксата за съответния вид услуга. Когато срокът е определен в часове, той започва да тече считано от момента на подаване на необходимите документи и заплащане на цената или таксата за съответния вид услуга".

 

§ 15. В Приложение № 1 към чл. 56 се правят следните промени:

т. 10 в Приложение № 1 към чл. 56 се отменя.

 

§ 16. Към чл. 21а, ал. 1 се приема нов образец на декларация - Приложение 2.

 

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й.

 

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За, 0 гласа Против и 5 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 60

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за приемане на Наредба за организацията и дейността на Домашен социален патронаж - гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 60

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 76, ал. 3 от АПК Общински съвет – Нова Загора:

 

§ 1.Приема Наредба за организацията и дейността на Домашен социален патронаж - гр. Нова Загора.

 

§ 2.Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й на официалната страница на общината.

 

§ 3.Наредба за организацията и дейността на Домашен социален патронаж - гр. Нова Загора отменя Правилника за дейността на Домашен социален патронаж - гр. Нова Загора, приет с Решение № 858/29.07.2011 г. на Общински съвет Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 61

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за прилагане на регламента на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2024 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 61

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с § 26 от ЗДБРБ, месечните отчисления за 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците няма да бъдат превеждани към РИОСВ и сумата ще бъде използвана за компенсиране на разходи по сметосъбиране и сметоизвозване по договор за изпълнение на обществена поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Нова Загора" с изпълнител „Сорико" ООД, гр. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За, 0 гласа Против и 3 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

                                                                                             (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 62

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев – Председател на Общински съвет Нова Загора внесе предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за четвърто тримесечие на 2023 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 62

 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА:

Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2023 г., съгласно приложената справка.

 

(Решението е прието с 26 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

                                                                                             (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 63

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за определяне на членове на Общинска експертна комисия по въпросите на спорта.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказаха: Наталия Стефанова – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ и Динко Динев – ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 63

 

На основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора, Общински съвет - - Нова Загора определя за членове на Общинска експертна комисия по въпросите на спорта следните общински съветници:

  1. Иван Игнатов Иванов
  2. Диян Колев Колев

(Решението е прието с 20 гласа За, 2 гласа Против и 1 глас Въздържал се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

                                                                                             (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 64

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за Приемане на стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за периода 2024 г. - 2027 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становищата на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт; Постоянна комисия по финанси и бюджет; Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права; Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология; Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания; Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 64

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от ЗОС и чл. 4 б, ал. 1 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2024 г. - 2027 г.

(Решението е прието с 21 гласа За, 0 гласа Против и 5 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

                                                                                             (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 65

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за

приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за 2024 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 65

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4 б, ал. 3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора през 2024 г.

(Решението е прието с 22 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

                                                                                             (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 66

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за

продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор

52146.28.305 по КККР на с. Новоселец , общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказаха Динко Динев - ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, Крум Георгиев – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ и Димитър Ковачев – ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 66

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 52146.28.305 по КККР на с. Новоселец, общ. Нова Загора, с площ 9893 кв.м., трайно предназначение на територията: за животновъден комплекс, кат. III.
  2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 16 200,00 лв. (шестнадесет хиляди и двеста лв.) за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 52146.28.305 по КККР на с. Новоселец, общ. Нова Загора, с площ 9893 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за животновъден комплекс, кат. III.

 

 

  1. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.
  2. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Новоселец, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 15 гласа За, 7 гласа Против и 5 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

                                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 67

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за

прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Димитринка Семкова, Донка Гинева, Димитринка Канева и Донка Димитрова чрез доброволна делба на ПИ 61310.34.161 по КККР на с. Радево, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 67

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез доброволна делба на ПИ 61310.34.161 по КККР на с. Радево, целият с площ 16 091 кв.м., както следва:

1.1.Община Нова Загора получава в дял и става собственик на ПИ с проектен идентификатор 61310.34.163 по КККР на с. Радево с площ 9 521 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване и ПИ с проектен идентификатор 61310.34.164 по КККР на с. Радево с площ 571 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване.

1.2. Димитринка Семкова, Донка Гинева, Димитринка Канева и Донка Димитрова получават в дял и стават собственици на ПИ с проектен идентификатор 61310.34.162 по КККР на с. Радево с площ 6 000 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване.

2.Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за доброволна делба на гореописания съсобствен недвижим имот с Димитринка Семкова, Донка Гинева, Димитринка Канева и Донка Димитрова.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

                                                                                             (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 68

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за

отдаване под наем на язовири, публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Дядово и с. Еленово.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 68

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на следните язовири:

1.1. Язовир „Дядовски" с обща площ 78 465 кв. м., съгласно съставения АОС № 4185/23.05.2023 г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 24760.25.138 по КККР на с. Дядово, община Нова Загора.

1.2. Язовир „Цигански рът" с обща площ 123 497 кв. м., съгласно съставения АОС № 1/23.05.2023 г., съставляващ поземлени имоти с идентификатори 27245.53.309, 27245.53.311 и 27245.83.312 по КККР на с. Еленово, община Нова Загора.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовирите, и да сключи договори със спечелилите участници.

3. На основание чл.52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. Дядово и с. Еленово, община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

                                                                                             (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 69

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за

одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ 75 KWp в УПИIX, кв. 10 в с. Дядово, общ. Нова Загора”.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 69

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ 75 kWp в УПИ IX, кв. 10 в с. Дядово, общ. Нова Загора”

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За, 0 гласа Против и 4 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

                                                                                             (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 70

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелно захранване от ТП „ОТП Краварник“ за ФЕЦ 200 kWp в ПИ 38683.173.22 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора” и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в с. Кортен, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 70

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинския съвет Нова Загора реши:

  1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.
  2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план — Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелно захранване от ТП „ОТП Краварник“ за ФЕЦ 200 kWp в ПИ 38683.173.22 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора”.
  3. Изразява предварително съгласие по чл. 193, ал. 1 от ЗУТ за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: ПИ 38683.170.997, 38683.170.729, 38683.170.346, 38683.170.426, 38683.173.19, 38383.173.20, 38683.173.18 - имоти общинска собственост по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

Решението да се разгласи по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За, 0 гласа Против и 4 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

                                                                                             (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 71

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2024 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план (ИОУП) за ПИ 27111.47.42, 27111.47.189, 27111.48.115, 27111.48.198, 27111.48.272, 27111.48.273 и 27111.48.275 по КККР в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

В разискванията взеха участие: Димитър Ковачев - ПП ВЪЗРАЖДАНЕ; Кремена Петрова – К ПП-ДБ;  Динко Динев – ПП ВЪЗРЪЖДАНЕ;  Станимир Русев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ и след поименно гласуване с: 13 гласа За, 10 гласа Против и 4 гласа Въздържали се, Общинският съвет  прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 71

Общински съвет Нова Загора не приема решение за одобряване проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 27111.47.42, 27111.47.189, 27111.48.115, 27111.48.198, 27111.48.272, 27111.48.273 и 27111.48.275 по КККР в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, местност Новия кладенец, с трайно предназначение на имота: Земеделска земя в Чисто производствена устройствена зона и да се установи „Чисто производствена устройствена зона"(Пч), като конкретното предназначение на имотите е „За производствено - складови дейности, включително енергопроизводство", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 15.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                             (К. ТАЧЕВ)