Общинска собственост

Уважаеми съграждани,

След промените в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) от м. юли 2011 г. отпадна регистрацията на етажната собственост, представлявана от Общо събрание на собствениците, като се въведе уведомителен режим, т.е. единственото задължение на новоизбраните управителни органи е да уведомят администрацията, че са избрани, като в едномесечен срок от избирането им внесат в общинска администрация уведомление по чл. 46 б от ЗУЕС, което да съдържа имената, адреса и телефона на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.
На уведомителен режим подлежат и тези, които са регистрирани в публичния регистър, но изтича 2-годишният срок от датата на избирането им.
Председателите на управителните съвети (управителите), които не подадат уведомление в общинската администрация по чл. 46 б от ЗУЕС , се наказват с глоба от 50 до 400 лв.
Собствениците, ползвателите или обитателите, които не изпълнят задълженията си по ЗУЕС, подлежат на санкция в размер от 20 до 100 лв за физически лица, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв, когато са юридически лица.
Регистрационният режим остана задължителен само за сдруженията на собствениците, регистрирани по ЗУЕС. Те подлежат на регистрация в общинската администрация.

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти в Общинска собственост за 2022 година