Уведомление за изготвен проект на общ административен акт – Проект за изменение на приетата с Решение № 22/21.12.2023 г. прие План – сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за общ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЕТАТА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ за 2024 г.

 

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Нова Загора открива производство по издаване на общ административен акт.

Кметът на Община Нова Загора предлага Общински съвет Нова Загора да приеме решение, с което да одобри измененията в приетата с Решение № 22/21.12.2023 г. План-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2024 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

МОТИВИ:

На основание  чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси,  Общински съвет –Нова Загора  с  Решение № 22/21.12.2023 г. прие План – сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 год. на община Нова Загора.

След приемане на решението за одобряване на план-сметката за 2024 г., в Държавен вестник (Бр.108/30.12.2023 г.) беше обнародван  ЗДБРБ за 2024 год. С  § 26 от ПЗР на ЗДБРБ е изменен Закона за  управление на отпадъците, с който към ПЗР на ЗУО е създаден нов § 21, по силата на който се дава възможност за по-голяма гъвкавост и оперативност при ползването от общините на отчисленията и обезпеченията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, като за 2024 г. е предвидено  отчисленията отново да не се превеждат на РИОСВ.

С оглед на това се налага изменението на приетата План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. на община Нова Загора, тъй като в момента на приемането й не са били предвидени настъпилите впоследствие законодателни промени.

Измененията на План-сметката засягат само частта й, в която са определени разходите за отчисление по чл. 60 и 64 от ЗУО.

Предвидените разходи за 2024 г. за отчисления по чл. 60 и 64 от ЗУО са 1 000 000 лв.,   като тази сума няма да бъде превеждана към РИОСВ и ще бъде използвана за компенсиране на разходи по сметосъбиране и сметоизвозване  по договора за изпълнение на обществена поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване  на отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Нова Загора”.

 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И АЛ. 2, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕДНО ОТ АПК:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в деловодството на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1, в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Нова Загора на основание чл. 66, ал. 1 от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация на Община Нова Загора или от публикуваните по-долу приложения.

Приложения:

1. Доклад.

2. Проект на Решение за одобряване на измененията в План-сметката за 2024 г., ведно с Приложение  № 1 и 2 към него.