Заседание № 4/21.12.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 17

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 17

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ Общински съвет Нова Загора:

 1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Константин Тачев Тачев – Председател на Общински съвет Нова Загора.
 2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Нейчо Минчев Минчев – Заместник – председател на Общински съвет Нова Загора.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 18

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на представител на Общински съвет Нова Загора в Областния съвет за развитие.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

 

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 18

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗРР и чл. 45, ал.1 и 3 от ППЗРР, Общински съвет Нова Загора определя Георги Николов Николов за представител на Общински съвет Нова Загора в Областния съвет за развитие на област Сливен.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 19

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за партньорство на Община Нова Загора по Компонент 1 по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила" по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР), процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 19

 

 1. Дава съгласие за партньорство на Община Нова Загора по Компонент 1 по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006.
 2. Упълномощава Кмета на Община Нова Загора да подпише Споразумение за партньорство с Агенция социално подпомагане.
 3. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението, при следните мотиви: необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 20

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване структурата и общата численост на общинската администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи по дейности и населени места от 01.01.2024 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по финанси и бюджет .

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказа Кремена Петрова – ПП ДБ, след което Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 20

 

На основание чл.21 ал.1 т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет - Нова Загора одобрява структурата и общата численост на общинската администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи по дейности и населени места, считано от 01.01.2024 г., съгласно Приложения №№ 1, 2 и 3.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За, 0 гласа Против и 2 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 21

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2023 година.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянната комисия по финанси и бюджет, Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт, Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания, Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права, Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни   програми и неправителствени организации, Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 21

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал. 3 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2, чл. 47 и чл. 49 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

 1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.
 2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 3.
 3. Общински съвет - Нова Загора актуализира сметките за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

 

 

 1. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета, списъка за капиталови разходи и сметките за СЕС.
 2. Общински съвет - Нова Загора, считано от 01.01.2023 г. променя месечния лимит на разходите за заплати в държавната дейност „Музеи и художествени галерии с регионален характер” от 22 725 лв. на 24 392 лв.

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За, 0 гласа Против и 5 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 22

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 год. на община Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянната комисия по финанси и бюджет и Постоянната комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказаха Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора, Кремена Петрова – ПП ДБ и Станимир Русев – БСП за България, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 22

 

На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 и във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет Нова Загора одобрява План - сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 год. на община Нова Загора, Съгласно Приложение №№ 1,2.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За, 0 гласа Против и 4 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 23

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за застраховане на обекти частна общинска собственост.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 23

На основание чл.9 ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, общинският съвет определя имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане :

1. Общински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2024г. съгласно Приложение № 1.

2.Общински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост отдадени под наем, които подлежат на задължително застраховане през 2024., за които застрахователните вноски са за сметка на наемателите, съгласно Приложение № 2.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 24

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за възстановяване на средства от РИОСВ от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъци.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 24

 

1.Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на община Нова Загора на основание чл.2 от Протокол 77/16.08.2023 на Общото събрание на регионалното сдружение „Регионален център за управление на отпадъците”, регион Ямбол да отправи заявление до РИОСВ гр. Стара Загора за възстановяване на сумата в размер на 976 919,71 лв.

2. Средствата да бъдат използвани за покриване на разходите по договор №50/14.07.2023год. с предмет : „Инженеринг/проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор/ клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци“, за строителен надзор и оценка на съответствието.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 25

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Нина Генчева – Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Генерален план за организация на движението (ГПОД) в гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказа Крум Георгиев – БСП за България, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 25

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора одобрява окончателен проект на Генерален план за организация на движението (ГПОД) в гр. Нова Загора, ведно с графичната част, която е неразделна част от него.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 26

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  дейността на читалищата в община Нова Загора и Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2024 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 26

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ:

1. Общински съвет - Нова Загора приема „Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2024 г.”

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава кмета на Общината да сключи договори с народните читалища за финансово обезпечаване на програмата за дейности с общинско, регионално и национално значение от Общинския бюджет.

 

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 27

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.188.43 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: "Мечи камък - изток".

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 27

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 1246, ал.1 и чл.125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.188.43 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: "Мечи камък - Изток" Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗЦПЗЗ) и установяване на Вилна зона -,,Ов" с отреждане „За вилно строителство", с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс. 40%, височина на вилната сграда=7,00 м а до билото на покрива=10м, коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс. 0,8 и минимална площ за озеленяване - 50%, като една трета от нея да е отредена за дървесна растителност, свободно застрояване, паркиране в границите на поземления имот.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 28

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-1П1) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план - схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за обект: „Присъединяване на фотоволтаична електрическа централа към електроразпределителната мрежа, в УПИ1-2, кв. 4, с. Радецки, общ. Нова Загора”.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 28

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план - схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за обект: „Присъединяване на фотоволтаична електрическа централа към електроразпределителната мрежа, в УПИ 1-2, кв. 4, с. Радецки, общ. Нова Загора”.

 

 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 29

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-1111) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ в УПИ VII-3, кв. 49 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора”

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 29

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ в УПИ VII-3, кв. 49 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора”

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                    (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 30

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план в частта му за землище на село Млекарево, поземлени имоти с идентификатори 48725.15.76 и 48725.15.77 по КККР на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 30

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т. 1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 48725.15.76, с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята: 3, и ПИ 48725.15.77, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За летище, аерогара по КККР на с. Млекарево, общ. Нова Загора в Предимно производствена зона и последващо изработване на подробен устройствен план с конкретното предназначение на имота ще бъде „За производствени-складови дейности, включително енергопроизводство", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез Община Нова Загора до Административен съд - Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За, 5 гласа Против и 2 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                      (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 31

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план в частта му за землище на село Радецки, поземлен имот с идентификатор 61340.34.774 по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 31

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т. 1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 61340.34.774, с площ: 27 108 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора с установяване на „Чисто производствена зона"(Пч) и с последващо изработване на подробен устройствен план, конкретното предназначение на имота ще бъде „За складова база за суров гипс" с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 15.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" чрез Община Нова Загора до Административен съд - Сливен.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За, 0 гласа Против и 3 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                       (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 32

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план в частта му за землище на село Езеро, поземлен имот с идентификатор 27111.76.271 по КККР на с. Езеро, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 32

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т. 1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 27111.76.271,с площ: 10 999 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята: 4 по КККР на с. Езеро, общ. Нова Загора в Предимно производствена зона (Пп) и последващо изработване на подробен устройствен план с установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота ще бъде „За производствени-складови дейности, включително енергопроизводство", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" чрез Община Нова Загора до Административен съд - Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За, 2 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                     (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 33

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост — празно място за поставяне на временен преместваем павилион, находящ се в УПИ III, кв. 32 по ПУП на с. Асеновец.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 33

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 162 - празно място за поставяне на временен преместваем павилион, находящо се в УПИ III, кв. 32 по ПУП на с. Асеновец, с площ от 14 кв.м (съгласно приложена схема), за търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години, АОС № 489/25.07.2000 г.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион, находящо се в УПИ III, кв. 32 по ПУП на с. Асеновец, с площ от 14 кв.м (съгласно приложена схема), за търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години.
 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.
 4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под нам на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                      (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 34

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение, находящо се на I-ви етаж в сграда Кметство на с. Млекарево, УПИ VIII-179, кв. 36 по ПУП на с. Млекарево.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 34

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 6,00 кв.м, находящо се в сграда Кметство с. Млекарево, УПИ VIII-179, кв. 36 по ПУП на с. Млекарево, за офис, чрез публичен търг, за срок от 5 години.
 2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.
 3. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под нам на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                      (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 35

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева – Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион, с площ 40,00 кв.м. находящо се в УПИ VII, кв. 13 по ПУП на с. Езеро.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 35

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, за търговска дейност на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион, с площ 40.00 кв.м. (съгласно приложена схема), находящо се в УПИ VII, кв. 13 по ПУП на с. Езеро.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

3. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под нам на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура а на територията на с. Езеро, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                      (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 36

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост на Сдружение „Национално дружество Традиция регионален - клон Нова Загора” .

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 36

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, Общински, съвет - Нова Загора учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение № 2 с площ 22 кв.м. и помещение №1 с площ 28 кв.м, находящи се на втори етаж в сграда на ул. „Сан Стефано” 11, гр. Нова Загора (бивша просвета) с идентификатор 51809.502.1093.3 на сдружение „Национално дружество традиция”- клон Нова Загора, за срок от 5 (пет) години.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да издаде заповеди, въз основа на която да сключи договори за учредяване безвъзмездно право на ползване на горецитираните помещения със сдружение „Национално дружество традиция”- клон Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 37

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за предоставяне под наем на помещение общинска собственост на Сдружение Спортен клуб „ЕнЗи”.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 37

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21 от НРУРИСОС на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на помещение тренировъчна зала №103, с площ 60,00 кв.м., находящо се в многофункционална Спортна зала ”Младост”, гр. Нова Загора за нуждите на СДРУЖЕНИЕ Спортен клуб „ЕнЗи”, за срок от 1 /една/ година.

2.Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за отдаване под наем на горецитираното помещение общинска собственост със СДРУЖЕНИЕ Спортен клуб „ЕнЗи”, по цена определена, съгласно решение № 1358/18.12.2014 г. на Общински съвет - Нова Загора.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 38

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на 540/12 027 ид.ч. от ПИ 53518.33.1152 по КККР на с. Омарчево”.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 38

     1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост:

540/12 027 ид.ч. (петстотин и четиридесет от дванадесет хиляди и двадесет и седем ид.ч.), съставляващи част от ПИ 53518.33.1152 по КККР на с. Омарчево, целият с площ 12 027 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За стопански двор.

2.Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави акт за частна общинска собственост за 540/12 027 ид.ч. (петстотин и четиридесет от дванадесет хиляди и двадесет и седем ид.ч.), съставляващи част от ПИ 53518.33.1152 по КККР на с. Омарчево, целият с площ 12 027 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За стопански двор.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 39

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за Одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.501.1401 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ1-1401, кв.36 по ПУП на гр. Нова Загора).

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 39

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 9 200,00 лв. (девет хиляди и двеста лева), без включен ДДС, за продажба на ПИ с идентификатор 51809.501.1401 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ 1-1401, кв.36 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: гр. Нова Загора, „Цар Самуил“ № 58, с площ 203 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), на Венцислав Николаев Василев, по реда ндчщ.35, ал. 3 от ЗОС.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 40

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за Одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.501.1808 по КККР на гр. Нова Загора (номер по предходен план: 1808), с адм. адрес: гр. Нова Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 98.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 40

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ,Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 16 450,00 лв. (шестнедесет хиляди четиристотин и петдесет лева), без включен ДДС., за продажба на ПИ с идентификатор 51809.501.1808 по КККР на гр. Нова Загора (номер по предходен план: 1808), с адм. адрес: гр. Нова Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 98, с площ 374 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), на Емилия Михайлова Асенова, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 41

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Тотка Нейчева Динева, чрез покупко-продажба в УПИ XIX-59, кв. 16 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 41

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ XIX-59, кв. 16 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора, представляваща 133/4058 ид.ч. на Тотка Нейчева Динева.

2.На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 730,00 лв. (седемстотин и тридесет лева), без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ XIX-59, кв. 16 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора.

3.Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез покупко-продажба с Тотка Нейчева Динева.

4.На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Загорци, общ. Нова Загора.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 42

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Руслана Петрова Ангелова и Михаила Петрова Михова-Хараланова, чрез покупко- продажба в УПИ VI-451,453, кв. 70 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 42

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VI-451,453, кв. 70 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора, представляваща 930/12050 ид.ч. на Руслана Петрова Ангелова и Михаила Петрова Михова-Хараланова.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 7 100,00 лв. (седем хиляди и сто лева), без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VI-451,453, кв. 70 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез покупко-продажба с Руслана Петрова Ангелова и Михаила Петрова Михова-Хараланова.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура на територията на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 43

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02734.1.176 по КККР на с. Баня , общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 43

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 32 - поземлен имот с идентификатор 02734.1.176 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 1853 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, кат. IX. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4198/28.08.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02734.1.176 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 1853 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „гори и храсти в земеделска земя“, кат. IX.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 600,00 лв. (хиляда и шестстотин лв.) за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 02734.1.176 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 1853 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „гори и храсти в земеделска земя“, кат. IX.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Баня, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За, 2 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 44

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за Продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02734.1.177 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 44

1. Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 33 - поземлен имот с идентификатор 02734.1.177 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 2791 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, кат. IX. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4199/28.08.2023г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02734.1.177 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 2791 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделса земя, кат. IX.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 500,00 лв. (две хиляди и петстотин лв.) за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 02734.1.177 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 2791 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, кат. IX.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Баня, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За, 3 гласа Против и 0 гласа Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 45

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.52 по КККР на с. Кортен.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 45

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 34 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.52 по КККР на с. Кортен, е площ 2511 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3931/13.11.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.52 по КККР на с. Кортен, с площ 2511 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 11 450,00 лв. (единадесет хиляди четиристотин и петдесет лв.) за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.52 по КККР на с. Кортен, с площ 2511 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията

на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За, 0 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 46

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор

38683.188.3 по КККР на с. Кортен , общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 46

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 35 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.3 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 1078 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3925/13.11.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.3 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 1078 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 900,00 лв. (четири хиляди и деветстотин лв.) за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.3 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 1078 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За, 3 гласа Против и 0 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 47

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за Одобряване на оценка за продажба на поземлен имот - частна общинска

собственост с идентификатор 44505.5.19 (стар № 005019) по КККР на с. Любенец, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 47

 

 1. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 152 000,00 лв (сто петдесет и две хиляди) лв„ за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 44505.5.19 (стар № 005019) по КККР на с. Любенец, общ. Нова Загора, с площ 144 469 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Герените“, кат. IV.
 2. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Любенец, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За, 0 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 48

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор

38395.26.181 по КККР на с. Караново , общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 48

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти; общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 36 - поземлен имот с идентификатор 36395.26.181 по КККР на с. Караново, общ. Нова Загора, с площ 2724 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „изоставена нива“, кат. V. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4197/28.08.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 36395.26.181 по КККР на с. Караново, общ. Нова Загора, с площ 2724 кв.м., трайно предназначение на територията: „изоставена нива“, кат. V.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 450,00 лв. (пет хиляди четиристотин и петдесет лв.) за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 36395.26.181 по КККР на с. Караново, общ. Нова Загора, с площ 2724 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „изоставена нива“, кат.V.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура на територията на с. Караново, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За, 3 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 49

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ II-74, кв. 2 по ПУЛ на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 49

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 37 - УПИ П-74, кв. 2 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора, с площ 2960 (две хиляди деветстотин и шестдесет) кв.м. с отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4195/12.07.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ П- 74, кв. 2 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора, е площ 2960 (две хиляди деветстотин и шестдесет) кв.м. с отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 22 550,00 лв. (двадесет и две хиляди петстотин и петдесет лв.), без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ П-74, кв. 2 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора, с площ 2960 (две хиляди деветстотин и шестдесет) кв.м. с отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната  и техническа инфраструктура на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За, 0 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 50

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Кремена Петрова и Стоянка Бонова – общински съветници  внесоха предложение относно разпространение на емисии от неприятни миризми от дейността на „Енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции – високо етажно свободно застрояване", собственост на фирма „ЕНЕРДЖИ 2" ООД.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие: Георги Николов – ПП ГЕРБ, Димитър Ковачев – ПП Възраждане, Кремена Петрова – ПП ДБ и Станимир Русев – БСП за България.  След направеното гласуване с: 14 гласа За, 4 гласа Против и 10 Въздържали Общинският съвет отхвърли Декларацията  и прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 50

 

 1. На основание чл. 56, ал. 1,  от Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация задължава кмета на община Нова Загора г-жа Галя Захариева да поиска и проведе среща с министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването във възможно на-кратки срокове. На тези срещи г-жа Захариева да запознае министрите с проблема относно разпространение на емисии от неприятни миризми от дейността на „Енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции – високо етажно свободно застрояване", собственост на фирма „ЕНЕРДЖИ 2" ООД. Да представи цялата налична документация на Временната комисия, определена с решение № 238/20.10.2016 г. на Общински съвет Нова Загора, протоколи от извършената проверка и др.
 2. Да запознае Общинския съвет с резултатите от проведените срещи.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 18 гласа За, 4 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 51

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора  внесе предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект

за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 53518.84.686 по КККР на с. Омарчево, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 51

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 53518.84.686 по КККР на с. Омарчево, общ. Нова Загора, обл. Сливен и Градоустройствени параметри съгласно ОУП: плътност на застрояване -

макс. 60%, Нмакс = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс. 1,20 и минимална площ за озеленяване 40 до 60%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност, свободно застрояване, паркиране в границите на поземления имот.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (К. ТАЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 52

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт  внесе предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на  Маргарита Стоянова Янкова от гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

 

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 52

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лв. /триста лева/ на Маргарита Стоянова Янкова от гр. Нова Загора.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 53

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт  внесе предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на  Иван Кръстев Попов от с. Кортен, община  Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

 

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 53

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лв. /триста лева/ на Иван Кръстев Попов от с. Кортен, община  Нова Загора.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 54

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт  внесе предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на  Живко Танев Петков от гр.  Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

 

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 54

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лв. /триста лева/ на Живко Танев Петков от гр.  Нова Загора.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 55

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт  внесе предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на  Велка Иванова  Андонова от с. Съдиево, община  Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

 

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 55

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лв. /триста лева/ на Велка Иванова  Андонова от с. Съдиево, община  Нова Загора.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 56

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт  внесе предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на  Михаил Стоянов Михайлов от гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

 

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 56

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лв. /триста лева/ на Михаил Стоянов Михайлов от гр. Нова Загора.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 57

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Наталия Стефанова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт  внесе предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на  Живко Петков Костадинов от гр. Нова Загора.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

 

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 57

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лв. /триста лева/ на Живко Петков Костадинов от гр. Нова Загора.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)