Заседание № 3/14.12.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 16

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/14.12.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, което ще се проведе на 19.12.2023 г.

Кремена Петрова – Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права  прочете становище на комисията.

Цветана Рашева – Председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет прочете становище на комисията.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 16

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева – Заместник – кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредното Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, което ще се проведе на 19.12.2023 г. от 11:00 часа, в сградата на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

2.        Общински съвет Нова Загора упълномощава представителя на Община Нова Загора в Общото събрание „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, да гласува по предложените точки от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: 

Дава съгласие за сключване на Анекс № 2 към Договор за заем № РД-01-53 от 16.09.2022г. и анекс № 1 към него с № РД-01-51 от 18.08.2023 г„ сключен между „Български ВиК холдинг” ЕАД и „Водоснабдяване и канализация- Сливен” ООД, гр. Сливен, на основание чл. 20 от Договора за заем, със следното съдържание:

1.1.    Буква Е на Преамбюла на Договора се изменя, както следва: „Заемополучателят е отправил искане до Заемодателя за предоставяне на заем за финансиране на ДДС - част от разплащанията по проекта на Заемополучателя по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор BG16M10P002-1.016-0008-C02/24.09.2019 г. С № Д-34-82/ 24.09.2019 г„ в общ размер до 10 691 083, 98 (десет милиона шестстотин деветдесет и една хиляди осемдесет и три лева и деветдесет и осем стотинки) лева;

1.2.    Чл. 1 от Договора в частта „Заем: се изменя, както следва: „означава общата сума на главниците по всички отпуснати Заемни вноски в общ размер на 10 691 083, 98 (десет милиона шестстотин деветдесет и една хиляди осемдесет и три лева и деветдесет и осем стотинки) лева, съгласно посоченото в чл. 2.”;

1.3.    Чл. 2 от Договора се изменя, както следва - „Съгласно условията на този Договор Заемодателят се задължава да предостави на Заемополучателя Заем в общ размер на 10 691 083, 98 (десет милиона шестстотин деветдесет и една хиляди осемдесет и три лева и деветдесет и осем стотинки) лева, като сумата на заема ще се използва при условията на многократни усвоявания и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер до 10 691 083, 98 (десет милиона шестстотин деветдесет и една хиляди осемдесет и три лева и деветдесет и осем стотинки) лева.

1.4.    Приложение № 4 към договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 4 338 140, 07 (четири милиона триста тридесет и осем хиляди сто и четиридесет лева и седем стотинки) лева се заменя с ново Приложение № 4 към Договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 10 930 564,20 (десет милиона деветстотин и тридесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и двадесет стотинки) лева.

Чл. 2. Неразделна част от Анекса е Погасителен план, представляващ Приложение № 1 към Анекса.

Чл. З. Всички останали клаузи от Договор за заем № РД-01-53 от 16.09.2022г. остават непроменени.

ДА ГЛАСУВА „ЗА".

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие за сключване на Анекс № 2 към Договор за заем № РД-01- 52 от 16.09.2022 г. и анекс № 1 към него с № РД-01-50 от 18.08.2023 г., сключен между „Български ВиК холдинг” ЕАД и „Водоснабдяване и канализация- Сливен” ООД, гр. Сливен, на основание чл. 20 от Договора за заем, със следното съдържание:

1.1 Буква Е от Преамбюла на Договора се изменя както следва: „Заемополучателят е отправил искане до Заемодателя за предоставяне на заем за финансиране на собствено участие за изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за изграждане на ВиК инфраструктура по административен договор BG16M10P002-1.016-C02/24.09.2019 г. с № Д- 34-82/24.09.2019, в общ до 31 033 406,94 (тридесет и един милиона тридесет и три хиляди четиристотин и шест лева и деветдесет и четири стотинки) лева, от които:

-          до 7 353 664,45 (седем милиона триста петдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки) лева за финансиране на самоучастието на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД в инвестиционния бюджет за изграждане на проекта по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. ” и

-          до 23 679 742,49 (двадесет и три милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и четиридесет и девет стотинки) лева за осигуряване на плащания към изпълнители проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по административен договор № Д-34-82/24.09.2019 г.

1.2. Чл.1 от Договора в частта „3аем” се изменя, както следва: „означава общата сума на главниците по всички отпуснати Заемни вноски в общ размер до 31 033 406,94 (тридесет и един милиона тридесет и три хиляди четиристотин и шест лева и деветдесет и четири стотинки) лева, съгласно посоченото в чл. 2”.

1.3      Чл.2 на Договора се изменя както следва: „Съгласно условията на този Договор, заемодателят        се задължава да предостави на Заемополучателя Заем в общ размер до 31 033 406,94 лева ( тридесет и един милиона тридесет и три хиляди четиристотин и шест лева и деветдесет и четири стотинки), от които:

-          до 7 353 664,45 (седем милиона триста петдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки) лева, при условията на многократни усвоявания и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер - 7 353 664,45 лева за финансиране на самоучастието на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД в инвестиционния бюджет за изграждане на проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съгласно погасителен план. Средства от настоящия подлимит да могат да се усвояват при недостиг на средства от подлимита за осигуряване на плащания към изпълнители по проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, като погасяването да се извършва приоритетно с постъпления от верифицирани от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. ” суми и

-          до 23 679 742 ,49 (двадесет и три милиона шестстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и четиридесет и девет стотинки) лева, при условията на многократни усвоявания и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер - 23 679 742, 49 лева, за осигуряване на плащания към изпълнители по проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” по административен договор № Д-34-82/24.09.2019 г., съгласно погасителен план ”.

1.4.    Приложение № 4 към договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 27 557 842,42 (двадесет и седем милиона петстотин петдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и два лева и четиридесет и две стотинки) лева се заменя с ново Приложение № 4 към Договора, представляващо Запис на заповед за сумата от 38 512 985,29 (тридесет и осем милиона петстотин и дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и двадесет и девет стотинки) лева.

Чл.2. Неразделна част от Анекса е Погасителен план, представляващ Приложение № 1 към Анекса.

Чл.З. Всички останали клаузи от Договор за заем № РД-01-52 от 16.09.2022 г. остават непроменени.

 

ДА ГЛАСУВА „ЗА“

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

По т. 3 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

Упълномощава Управителя на “Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД инж. Пламен Трифонов да сключи Анекс № 2 към Договор за заем № РД-01-52 от 16.09.2022г. и Анекс № 2 към Договор за заем № РД-01-53 от 16.09.2022 г. съгласно взетите решения.

 

ДА ГЛАСУВА „ЗА“

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За, 0 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

По т. 4 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

4.1.Общото събрание на съдружниците взема решение за увеличаване на капитала на „Водоснабдяване и канализация-Сливен „ ООД с ЕИК 829053806 от 14 300 520 лева, разпределен в 1 430 052 броя дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, на 38 278 000 лева, чрез записване на нови 2 397 748 броя дялове, с номинална стойност 10 лева всеки един.

4.2      Дава съгласие всички нови дялове от увеличението да бъдат записани , придобити и изцяло платени от „Български ВиК Холдинг” ЕАД , по номиналната им стойност.

4.3      Общият размер на капитала на дружеството след увеличението е размер на 38 278 000 лв., разпределен в 3 827 800 дяла по 10 лв. всеки.

Капиталът се разпределя както следва:

 

Съдружник/Акционер

Брой дялове/акции

Обща стойност на капитала

БВиХ ЕАД

3 693 368

36 933 680,00 лв.

Община Сливен

82305

823 050,00 лв.

Община Нова Загора

27435

274 350,00 лв.

Община Котел

13718

137 180,00 лв.

Община Твърдица

10974

109 740,00 лв.

 

 

 

Общо           

3 827 800,00

38 278 000,00 лв.

 

            ДА ГЛАСУВА „ЗА“

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За, 0 гласа Против и 3 гласа Въздържали се.)

 

По т. 5 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на съдружниците взема решение за промяна на Учредителен договор / Устав/ на Дружеството с отразено увеличение на капитала, във връзка с решението по т.4 , както следва:

5.1 Чл. И се променя както следва: „Основният капитал на Дружеството е в размер на 38 278 000 /тридесет и осем милиона двеста седемдесет и осем хиляди /лева , разпределен в 3 827 800/ три милиона осемстотин двадесет и седем хиляди и осемстотин / брой дяла , с номинална стойност 10 /десет / лева всеки един.”

Чл.11, ал.1 ,б. „А” се променя както следва: А) „Български ВиК холдинг” ЕАД , гр. София - 3 693 368 / три милиона шестстотин деветдесет и три хиляди триста шестдесет и осем / дяла на стойност 36 933 680 / тридесет и шест милиона деветстотин тридесет и три хиляди шестстотин и осемдесет/ лева”.

 

ДА ГЛАСУВА „ЗА“                            

(Решението е прието след поименно гласуване с:  23гласа За, 0 гласа Против и  0 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (К. ТАЧЕВ)