Заседание № 2/30.11.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 3

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов – Председател на Временната комисия по изработване на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация внесе Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 3

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

(Решението е прието с 26 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 4

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно приемане на решение за броя на членовете, състава и ръководствата на постоянните комисии към Общинския съвет.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 4

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 1. Общински съвет – Нова Загора определя 9 /девет/ членен състав на постоянните комисии към Общинския съвет.

(Решението е прието с 29 гласа За) 

 1. Общински съвет – Нова Загора избира следния поименен състав на постоянните комисии към Общинския съвет:
 • Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права:
 • Георги Николов Николов;
 • Кремена Руменова Петрова;
 • Щерьо Митев Щерев;                                                    
 • Андония Тодорова Спасова;
 • Анна Крумова Добрева;
 • Пенка Христова Калина – Колева;
 • Мария Петкова Иванова – Данева;
 • Димитър Лалев Ковачев;
 • Стоянка Митева Бонова.
 • Постоянна комисия по финанси и бюджет:
 • Цветана Петкова Рашева;
 • Светлана Андреева Иванова;
 • Анна Крумова Добрева;
 • Георги Николов Николов;
 • Захари Христов Захариев;
 • Нейчо Минчев Минчев;
 • Слав Ангелов Илиев;
 • Димитър Лалев Ковачев;
 • Наталия Иванова Стефанова – Арнаудова.
 • Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология:
 • Нейчо Минчев Минчев;
 • Станимир Ташев Русев;
 • Иван Игнатов Иванов;
 • Димитрина Неделчева Димитрова;
 • Мария Енева Мартинова;
 • Георги Николов Николов;
 • Асен Божидаров Русев;
 • Динко Иванов Динев;
 • Кремена Руменова Петрова.
 • Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт:
 • Наталия Иванова Стефанова -  Арнаудова;
 • Севдалина Атанасова Борносузова;
 • Стоян Петров Петров;
 • Василена Антониева Костадинова;
 • Иван Игнатов Иванов;
 • Димитрина Неделчева Димитрова;
 • Диян Колев Колев;
 • Слав Ангелов Илиев;
 • Снежана Георгиева Колева.
 • Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания:
 • Андония Тодорова Спасова;
 • Димитрина Неделчева Димитрова;
 • Севдалина Атанасова Борносузова;
 • Пенка Христова Калина – Колева;
 • Асен Божидаров Русев;
 • Мария Петкова Иванова – Данева;
 • Снежана Георгиева Колева;
 • Стоянка Митева Бонова;
 • Стоян Петров Петров.
 • Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации:
 • Диян Колев Колев;
 • Захари Христов Захариев;
 • Севдалина Атанасова Борносузова;
 • Цветана Петкова Рашева;
 • Щерьо Митев Щерев;
 • Нейчо Минчев Минчев;
 • Динко Иванов Динев;
 • Крум Ангелов Георгиев;
 • Румен Христов Христов.
 • Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:
 • Василена Антониева Костадинова;
 • Пенка Христова Калина – Колева;
 • Цветана Петкова Рашева;
 • Мария Енева Мартинова;
 • Захари Христов Захариев;
 • Светлана Андреева Иванова;
 • Румен Христов Христов;
 • Крум Ангелов Георгиев;
 • Станимир Ташев Русев.

(Решението е прието с 27 гласа За) 

 1. Общински съвет Нова Загора утвърждава за председатели и секретари на постоянните комисии:
 • Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права:
 • Председател – Георги Николов Николов;
 • Секретар – Кремена Руменова Петрова.
 • Постоянна комисия по финанси и бюджет:
 • Председател – Цветана Петкова Рашева;
 • Секретар – Светлана Андреева Иванова.
 • Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология:
 • Председател – Нейчо Минчев Минчев;
 • Секретар – Станимир Ташев Русев.
 • Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт:
 • Председател - Наталия Иванова Стефанова -  Арнаудова;
 • Секретар - Севдалина Атанасова Борносузова.
 • Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания:
 • Председател - Андония Тодорова Спасова;
 • Секретар - Димитрина Неделчева Димитрова.
 • Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации:
 • Председател - Диян Колев Колев;
 • Секретар - Захари Христов Захариев.
 • Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:
 • Василена Антониева Костадинова;
 • Пенка Христова Калина – Колева.

 

(Решението е прието с: 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 5

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване промяна в числеността на кметовете на кметства и кметските наместници в структурата на администрацията на Община Нова Загора, считано от 30.10.2023 г.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 5

 

Общински съвет - Нова Загора изменя и допълва на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България структурата и числеността на персонала в общинска администрация, както следва:

1. Одобрява броя на кметовете на кметства - 29 бр. и кметски наместници - 2 бр., считано от 30.10.2023 г.

 

(Решението е прието с 29 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 6

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора  прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 6

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора:

1. Определя основни трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства от датата на встъпването им в длъжност, съгласно Приложение № 1.

2. Към основните месечни възнаграждения, определени по т.1 се начисляват допълнителни месечни възнаграждения с постоянен и непостоянен характер в размер определен, съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за заплатите на общинската администрация на Община Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 7

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно определяне на размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 7

 

На основание чл. 26 , ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора определя размера на месечното възнаграждението на председателя на Общинския съвет в размер на 80% от основното възнаграждение на кмета на Община Нова Загора.

 

(Решението е прието с 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 8

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно избор на заместник-председател/председатели на Общински съвет- Нова Загора.

            В станалите разисквания взеха участие: Георги Николов – ПП ГЕРБ, Станимир Русев – БСП за България, Румен Христов – БСП за България, Крум Георгиев – БСП за България, Анна Добрева – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 8

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

1. Общински съвет Нова Загора приема да има един заместник- председател.

(Решението е прието с: 16 гласа За и 10 гласа Против) 

2. Общински съвет Нова Загора избира за заместник – председател Нейчо Минчев Минчев.

(Решението е прието след проведено тайно гласуване с 19 гласа За)

3. Общински съвет Нова Загора определя основното месечно възнаграждение на заместник-председателя в размер на 50% от основното възнаграждение на Председателя на Общинския съвет.

(Решението е прието с: 20 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 9

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на представител от Общински съвет Нова Загора, който да представлява структурата в Съвета за намаляване риска от бедствия в област Сливен.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология, след което Общинският съвет прие    

Р ЕШ Е Н И Е

№ 9

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 8 и чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет - Нова Загора определя Захари Христов Захариев – общински съветник за представител на Общински съвет Нова Загора в Съвета за намаляване риска от бедствия в област Сливен.

 

(Решението е прието с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 10

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на решение за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 10

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие председателят на Общински съвет Нова Загора да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Община Нова Загора в частта „Общински разходи на Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации".

 

(Решението е прието с  29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 11

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на компенсирани промени по бюджета на община Нова Загора и списъка за капиталови разходи за 2023 год.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            По предложението се изказа и Станимир Русев – БСП за България, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 11

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал. З от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1 .Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджета за 2023 г., както следва:

Функции и дейности

Пара­граф

Увели­чение

Намале­ние

 

Собствен бюджет

 

 

 

 

Бюджет „Държавни дейности“

 

 

 

 

Функция“ Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

 

 

 

 

Дейност „ Домове за стари хора“

5203

 

111 620

 

Всичко бюджет,.Държавни дейности“

 

 

111 620

 

 

 

 

 

 

Бюджет „местни дейности”

 

 

 

 

Функция „Общи държавни служби“

 

 

 

 

Дейност „Общинска администрация“

 

 

 

1

 

5202

616 500

 

 

Функция „Образование“

 

 

 

 

Дейност „ Детски градини“

 

 

 

 

 

5202

 

3 166

 

 

5203

3 166

 

 

Функция „Здравеопазване“

 

 

 

 

Дейност „Многопрофилни болници за активно лечение“

 

 

 

 

 

5501

2 500

 

 

Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

 

 

 

2

Дейност „Водоснабдяване и канализация“

 

 

 

 

 

5100

 

500 000

 

 

5206

 

187 060

 

Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

 

 

 

 

 

5100

104 386

 

 

Дейност „ДДЖСБРР“

 

 

 

 

 

5206

20 890

 

 

Дейност „Озеленяване“

 

 

 

 

 

5203

24 000

 

 

 

5205

 

5 000

 

Дейност „Осветление на улици“

 

 

 

 

 

1016

 

20 000

 

Функция „Култура, спорт, почивно дейности и религиозно дело“

 

 

 

 

Дейност „Спортни бази за спорт за всички“

 

 

 

 

 

5206

 

299

 

Дейност „Други дейности по културата

 

 

 

 

 

202

8 584

 

 

 

1015

25 000

 

 

 

1020

25 000

 

 

Всичко бюджет „Местни дейности“

 

830 026

715 525

 

Бюджет „Държавни дейности дофинансирани с местни приходи“

 

 

 

 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

 

 

 

 

Дейност „Домове за стари хора“

5203

 

10 081

 

 

1020

7 200

 

 

Всичко Бюджет „Държавни дейности дофинансирани с местни приходи

 

7 200

10 091

 

ОБЩО:

 

837 226

837226

 
 

     2. Общински съвет -Нова Загора одобрява промените в списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2023 год. съгласно Приложение № 1

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета на Община Нова Загора за 2023 г. и списъка за капиталови разходила за 2023 г.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 12

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно придобиване на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7304 по КККР на гр. Нова Загора, ведно с находящите с в него сгради.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            По предложението се изказа Крум Георгиев – БСП за България, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 12

 

1.        Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да придобие чрез покупко-продажба собствеността върху следният недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51809.504.7304 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка, седем хиляди триста и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, одобрени със Заповед РД -18-56/31,08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: ул. „Александър Стамболийски" 1, гр. Нова Загора целия с площ 822 (осемстотин двадесет и два) кв. м., вид на територия: Урбанизирана; НТП „За друг обществен обект, комплекс", номер по предходен план 2226, квартал 124, парцел IX, съседи: 51809.504.2225; 51809.504.7291; 51809.504.228; 51809.504.227; 51809.504.73303 и 5180.504.5249, ведно с находящите се в него:

- Сграда с идентификатор 51809.504.7304.1 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка, седем хиляди триста и четири точка едно), функционално предназначение: Административна, делова сграда, на три етажа със ЗП 258 кв. м.;

- Сграда с идентификатор 51809.504.7304.2 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка, седем хиляди триста и четири точка две), функционално предназначение: постройка на допълващо застрояване, на един етаж със ЗП 55 кв. м.;

- Сграда с идентификатор 51809.504.7304.3 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка, седем хиляди триста и четири точка три), функционално предназначение: постройка на допълващо застрояване, на един етаж със ЗП 29 кв. м.;

- Сграда с идентификатор 51809.504.7304.4 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка, седем хиляди триста и четири точка четири), функционално предназначение: постройка на допълващо застрояване, на един етаж със ЗП 25 кв. м.;

- Сграда с идентификатор 51809.504.7304.5 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка, седем хиляди триста и четири точка пет), функционално предназначение: постройка на допълващо застрояване, на един етаж със ЗП 22 кв. м.

2. Общински съвет Нова Загора одобрява предложената цена за придобиване на описания в т. 1. недвижим имот и оборудване по опис в размер на 314 507.90 евро с вкл. ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Нова Загора да сключи договор за покупко-продажба на описания в т. 1. недвижим имот с ОББ АД.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 13

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно определяне на училище ползвател на моторно превозно средство.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 13

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 от ЗОС ,Общински съвет Нова Загора предоставя за безвъзмездно ползване на Начално училище „Паисий Хилендарски”, гр. Нова Загора моторно превозно средство: Автобус, марка АКИА УЛТРА, модел Л 9, с 35+1 места, с регистрационен номер СВ 6098 ХН, с идентификационен номер на превозното средство (VIN): NR9C009D3P0251022, с номер на двигателя: 933951С0298558 за срок от 10 години.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 14

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно допусната явна фактическа грешка при кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021- 2027.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 14

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие наименованието на проектното предложение /Концепцията/ на Община Нова Загора, с което кандидатства по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027, да се чете: „Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион“.

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 15

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Красимира Кунчева Стамова.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 15

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Красимира Кунчева Стамова от гр. Нова Загора, ул. „Д. Благоев“ 12 вх. В, ет.5, ап.15 в размер на 2500 лева от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“, параграф 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)