Заповед №РД-29-1009/28.11.2023 за одобрен Проект на Подробен устройстен план - План за застрояване за ПИ02734.49.573 по КККР, землище на с. Баня, общ. Нова Загора