Заповед № РД-29-1000/24.11.2023 г. за одобрен проект на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VII, кв. 241/ ПИ 51809.506.6906 по КККР/ по ПУП на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора