Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за извършване на дейностите напояване, аквакултури, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми, стопанисване и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения