Заповед №902/23.10.2023 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ IV-510 и УПИ V-510, кв. 37 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора