Заповед №РД-29-887/17.10.2023 г. за одобрен изработен проект за ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор 51809.29.14 по КККР по ПУП в землището на гр. Нова Загора, обл. Сливен, местност "ДУРАК ЧЕШМА"