Заповед № РД - 29 - 976/14.11.2023 г. за одобрен проект на ПУП - План за регулация и застрояване на част от кв.222 относно УПИ I (ПИ 51809.504.5367 по КККР), по ПУП на гр. Нова Загора