Заповед № РД - 29 - 977/14.11.2023 г. за одобрен проект на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ VII , кв. 186, по ПУП/ПИ с идентификатор 51809.501.8065 по КККР/ на гр. Нова Загора