Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуването, за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obs_nz@abv.bg