Заседание № 1/08.11.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1

ОТ ПРОТОКОЛ № 1/08.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Мария Петкова Иванова - Данева - председателстващ първото заседание на Общински съвет Нова Загора, мандат 2023 - 2027 г. предостави думата за предложения за Председател на Общинския съвет.

            В станалите разисквания взеха участие: Георги Николов – ПП ГЕРБ, Румен Христов – БСП за България, Димитър Лалев - ВЪЗРАЖДАНЕ, Кремена Петрова – К ПП – ДБ, Асен Русев – ДПС и Анна Добрева – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет, след проведено тайно гласуване прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 1

 

            Общински съвет Нова Загора на основания чл. 21, ал 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след тайно гласуване, при резултат 16 гласа За, ИЗБИРА КОНСТАНТИН ТАЧЕВ ТАЧЕВ за Председател на Общински съвет Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 2

ОТ ПРОТОКОЛ № 1/08.11.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора предложи да бъде избрана Временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

По предложението се изказаха и: Румен Христов – БСП за България, Димитър Ковачев – ВЪЗРАЖДАНЕ, Стоянка Бонова – К ПП – ДБ, Слав Илиев - ДПС, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 2

 

1. Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, избира Временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в състав:

Георги Николов Николов

Нейчо Минчев Минчев

Андония Тодорова Спасова

Константин Тачев Тачев

Мария Петкова Иванова – Данева

Станимир Ташев Русев

Динко Иванов Динев

Кремена Руменова Петрова

Асен Божидаров Русев

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

2. Общински съвет Нова Загора избира за Председател на Временната комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Георги Николов Николов.

 

        Решението е прието с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(К. ТАЧЕВ)