Заповед № РД-29-965/09.11.2023 за одобрен Проект за изменение на ПУП – План за регулация, УПИ VII и УПИ VIII, кв. 50 по ПУП на с. Богданово, общ. Нова Загора