Обявление № АГ-05-70/04.09.2023 - Отдел КВП съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за УПИ VII, кв. 241 по ПУП/ПИ на гр. Нова Загора