Заповед № РД-29-942/02.11.2023г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ I -139, II -139 и XIV -139 кв. 27, по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора