Заседание № 60/ 25.09.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 917

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 917

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт определя кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд – Нова Загора за мандат 2024 г. – 2028 г., които предлага за избиране от общото събрание на съдиите от Окръжен съд Сливен, както следва:

 1. Моника Иванова Здравкова – Борисова
 2. Гергана Тенева Николова
 3. Росица Стойчева Колева
 4. Ваня Димитрова Иванова
 5. Стоянка Ангелова Вълчева – Колева
 6. Мария Николова Димитрова
 7. Цонка Стоянова Георгиева
 8. Веска Ангелова Вълчева
 9. Еленка Димитрова Минчева
 10. Николинка Русева Георгиева
 11. Венелина Добромирова Иванова
 12. Дияна Юлиянова Грозева Йорданова
 13. Румяна Динева Маркова
 14. Диана Добрева Неделчева
 15. Генка Георгиева Радева
 16. Катя Иванова Иванова
 17. Диян Иванов Тодоров
 18. Таня Петрова Павлова

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 918

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Нова Загора и временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 918

 

1. На основание чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Нова Загора Нина Димитрова Генчева - зам.-кмет на Община Нова Загора, за срок считано от 29.10.2023 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Нова Загора.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

2. На основание чл. 42, ал. 6, във връзка с ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, за срок считано от 29.10.2023 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет следните лица:

Петя Едрева Дончева на кметство село Асеновец.

Стела Манолова Георгиева на кметство село Баня.

Марияна Стоянова Щилиянова на кметство село Богданово.

Стоян Атанасов Йорданов на кметство село Дядово.

Иван Йорданов Иванов на кметство село Езеро.

Тотка Иванова Кръстева на кметство село Еленово.

Иванка Георгиева Стоянова на кметство село Загорци.

Стефка Делчева Маринова на кметство село Каменово.

Катя Георгиева Цветкова на кметство село Караново.

Десислава Иванова Божилова на кметство село Коньово.

Мая Валентинова Иванова на кметство село Кортен.

Тонка Колева Динева на кметство село Любенец.

Елеонора Донева Русева на кметство село Любенова Махала.

Елена Петрова Георгиева на кметство село Млекарево.

Гергана Тошева Митева на кметство село Научене.

Румяна Динева Трифонова на кметство село Новоселец.

Маргарита Йоргова Василева на кметство село Омарчево.

Динка Борисова Желязкова на кметство село Пет Могили.

Руска Иванова Динева на кметство село Питово.

Донка Петкова Петрова - Георгиева на кметство село Полско Пъдарево. Десислава Василева Дойчева на кметство село Радево.

Иван Гинчев Иванов на кметство с. Сокол.

Таня Николова Хаджиева на кметство село Стоил войвода.

Румяна Василева Камбурова на кметство село Събрано.

Диана Канева Иванова на кметство село Съдиево.

Мария Жендова Георгиева на кметство село Съдийско поле.

Мариана Иванова Желязкова на кметство село Ценино.

(Решението е прието с 27 гласа За) 

3. Възнаграждението на временно изпълняващите длъжността кмет на Община Нова Загора и кметове на кметства да бъдат определени в съответствие с Решение № 890/31.08.2023 г. на Общински съвет Нова Загора и Кодекса на труда.

(Решението е прието с 27 гласа За) 

4.Общински съвет - Нова Загора определя основно възнаграждение на временно изпълняващите длъжността кмет на кметства , които до 29.10.2023 год. са били кметски наместничества в размер на 1320 лв.:

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 919

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и прогноза на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2024-2026 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

            По предложението се изказа и Кремена Петрова – КП ДБО, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 919

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № 70 от 27.01.2023г. на МС за бюджетната процедура за 2024 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ- 4/01.09.2023 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2024 г. и на актуализираните бюджетните прогнози за периода 2025-2026 г.

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Актуализирана бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2024-2026 г„ съгласно Приложение № 2.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 920

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности” 2023 год.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 920

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджет „местни дейности” за 2023 г., както следва:

Функции и дейности

Пара­

граф

Увели­

чение

Намале­

ние

 

Собствен бюджет

 

 

 

 

Бюджет „местни дейности”

 

 

 

 

Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

 

 

 

 

Дейност „Спортни бази за спорт за всички“

 

 

 

1

Субсидии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - ФК „Загорец“ гр. Нова Загора

4500

114 000

 

 

Субсидии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - ФК „Кортен 2012“ с. Кортен

 

4500

6000

 

 

Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

 

 

 

2

Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“

1030

 

120 000

 

 

 

 

 

 

Всичко разходи:

 

120 000

120 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета на Община Нова Загора за 2023 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 921

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишния финансов отчет на  МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за 2022 г.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет и становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол.

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 921

 

На основание чл. 10, ал. 3 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества Общински съвет – Нова Загора:

 1. Приема  Годишния финансов отчет на  МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за 2022 г.

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 1. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през 2022 г.

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 1. Предлага одита на дружеството за 2023 г. да се извършва от одиторско дружество „Финанс ММ“ ООД гр. Стара Загора с рег. № 147.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 922

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ 75 kW в УПИ IX, кв. 10 в е. Дядово, общ. Нова Загора” и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в с. Дядово, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

             

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 922

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинският съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план — Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ 75 kW в УПИ IX, кв. 10 в е. Дядово, общ. Нова Загора”.

3. Изразява предварително съгласие по чл. 193, ал. 1 от ЗУТ за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: ПИ 24760.2.306 и ПИ 24760.2.369 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 923

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на 1 брой ФЕЦ в УПИ V-152,153, кв. 25 по ПУП на с. Каменово, общ. Нова Загора”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 923

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на 1 брой ФЕЦ в УПИ V- 152,153, кв. 25 по ПУП на с. Каменово, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 924

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. и отдаване под наем на язовирите: „Съдийско поле" находящ се в землището на с. Съдийско поле и „Моста 2" в землището на с. Караново, публична общинска собственост.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 924

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет - Нова Загора допълва Приложение № 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - имоти, които Общината възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, както следва:

Точка            Описание на имота

162                Язовир „Съдийско поле" с площ 107 941 дка, съставляващ ПИ с идентификатор №70490.91.768 по КККР в землището на с. Съдийско поле, за който е съставен АОС № 4184/23.05.2023 г.

163                Язовир „Моста - 2" с площ 20 169 дка, съставляващ ПИ с идентификатор № 36395.58.163 по КККР в землището на с. Караново, за който е съставен АОС № 4196/31.07.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общински съвет- Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на язовирите:

2.1. Язовир „Съдийско поле" с. Съдийско поле , съставляващи ПИ с идентификатор 70490.91.768 по КККР на с. Съдийско поле

2.2. Язовир „Моста 2" с. Караново, съставляващи ПИ с идентификатор 36395.58.163 по КККР на с. Караново.

3. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовир „Съдийско поле" с. Съдийско поле и язовир „Моста 2" с. Караново, както и да сключи договори със спечелилите участници.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имотите да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. Съдийско поле и с. Караново, община Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 925

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за актуализация на Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021-2027 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

            В станалите разисквания взеха участие и: Кремена Петрова – КП ДБО и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие:      

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 925

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 24, т.1 от Закона за регионално развитие, Общински съвет - Нова Загора приема актуализацията на ПИРО на Община Нова Загора, която се налага като резултат от динамиката в социално-икономическата обстановка в страната и окончателното одобряване на програмите за предоставяне на средства от Европейските фондове, в съответствие със заложените в тях изисквания.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 926

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Изграждане на осветление на част от Градски парк, гр. Нова Загора“ по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.778 „МИГ — Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 926

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да подаде проектното предложение „Изграждане на осветление на част от Градски парк, гр. Нова Загора“ по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.778 „МИГ - Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

2. Дейностите, включени в проекта, съответстват изцяло на цел 2 от актуализирания ПИРО на Община Нова Загора - „Устойчиво управление и оползотворяване на природните ресурси, подобряване на техническата инфраструктура и поддържане на добро качество на околната среда“, приоритет 3 - „Изграждане и развитие на екологощадяща инфраструктура и зелена местна екосистема“.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 927

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027г. и създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА в партньорство с община Котел, община Сливен и община Твърдица.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 927

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие:

1. Община Нова Загора да сключи партньорско споразумение с Община Котел, Община Сливен и Община Твърдица за изпълнението на проектно предложение по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027г., с водещ партньор - Община Котел.

2. Община Котел да бъде водещ партньор/кандидат/ за представяне на проект за финансиране по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027 г.

3. Община Нова Загора да включи в територията на създадения МИРГ, всички населени места от територията на община Нова Загора.

4. Общински съвет - Нова Загора декларира, че законният представител на Община Нова Загора е кметът на общината - Галя Енева Захариева.

5. Община Нова Загора да бъде учредител на МИРГ - Местна инициативна рибарска група „Котел - Сливен - Нова Загора - Твърдица“.

6. Нина Димитрова Генчева, зам.-кмет на Община Нова Загора, да бъде представител на Община Нова Загора в Учредителното събрание за учредяване на МИРГ - Местна инициативна рибарска група „Котел - Сливен - Нова Загора - Твърдица“.

7. Галя Енева Захариева, кмет на Община Нова Загора, да бъде представител на Община Нова Загора в Колективния върховен орган на МИРГ - Местна инициативна рибарска група „Котел - Сливен - Нова Загора - Твърдица“.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 928

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план - схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за обект: „Кабели НН за присъединяване на 2 броя ФЕЦ в ПИ 02734.49.573 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 928

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план - схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за обект: „Кабели НН за присъединяване на 2 броя ФЕЦ в ПИ 02734.49.573 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 929

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна  финансова помощ на Стефка Йорданова Василева от гр.  Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 929

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стефка Йорданова Василева от гр. Нова Загора в размер на 400 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности”, дейност „Общинска администрация”, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 930

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

             

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна  финансова помощ на Илия Митков Илиев от с. Каменово, общ.  Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 930

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Илия Митков Илиев от с. Каменово, общ. Нова Загора в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности”, дейност „Общинска администрация”, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 931

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/25.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

             

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна  финансова помощ на Митка Галинова Йорданова от с. Събрано,  Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

Становището представлява неразделна част от настоящия протокол.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 931

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Митка Галинова Йорданова от с. Събрано, общ. Нова Загора в размер на 400 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности”, дейност „Общинска администрация”, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)