Проект на дневен ред за Заседание №60/25.09.2023 г.

 

Изх. № РД-09-40/18.09.2023 г.              

ДО

Г-н(г-жа)………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОБЩИНА  НОВА ЗАГОРА

 

П О К А Н А

№ 60

 

                  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25 септември 2023 г. (понеделник) от 09:00 часа в Заседателната зала на Община Нова Загора  ще се проведе заседание на Общинския съвет при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Предложение за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Нова Загора. (ПКНУЗАОСГП)

 Внася: Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора

 2. Предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на община Нова Загора и временно изпълняващи длъжността кмет на кметство. (ПКФБ)

  Внася: Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора

3. Предложение за одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и         на разходите за местни дейности и прогноза на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора за периода 2024-2026 г. (ПКФБ)

 Внася: Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора

 4. Предложение за одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности“ 2023 г.(всички комисии)

Внася: Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора

5. Предложение за приемане на Годишния финансов отчет на  МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за 2022 г. (ПКСПЗС, ПКФБ) 

Внася: Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора

 6.Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за          елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ            75  kW в УПИ IX, кв. 10 в с. Дядово, общ. Нова Загора“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински                      поземлени   имоти в с. Дядово, общ. Нова Загора. (ПКНУЗАОСГП)

Внася: Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора

7, Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на 1 брой ФЕЦ в УПИ V-152, 153, кв. 25 по ПУП на с. Каменово, общ. Нова Загора“. (ПКНУЗАОСГП)

Внася: Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора

8, Предложение за допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. и отдаване под наем на язовирите: „Съдийско поле“, находящ се в землището на с. Съдийско поле и „Моста 2“ в землището на с. Караново, публична общинска собственост. (ПКОССПЕ)

Внася: Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора

9, Предложение за актуализация на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 г. – 2027 г. (ПКМСОПНО)

Внася: Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора

10. Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Изграждане на осветление на част от Градски парк, гр. Нова Загора“ по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.778 „МИГ – Нова Загора 7.2 „Инвестициии в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  (ПКМСОПНО)

Внася: Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора

11.Предложение за кандидатстване по „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021-2027г. и  създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА в партньорство с община Котел, община Сливен и община Твърдица. (ПКМСОПНО)

Внася: Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора

 

Постоянните комисии ще заседават в Заседателната зала на Община Нова Загора,както следва:

  • Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания (ПККОВ) – 20.09.2023 г. (сряда) от 16:50 часа;  
  • Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права (ПКНУЗАОСГП) – 20.09.2023 г. (сряда) от 16:55 часа;
  • Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт (ПКСПЗС) – 20.09.2023 г. (сряда) от 17:00 часа;
  • Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни   програми и неправителствени организации (ПКМСОПНО) – 20.09.2023 г. (сряда) от 17:10 часа;
  • Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология (ПКОССПЕ) – 20.09.2023 г. (сряда) от 17:15 часа;
  • Постоянна комисия по финанси и бюджет (ПКФБ) – 20.09.2023 г. (сряда) от 17:20 часа;
  • Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ПКПКОНПИ) – 20.09.2023 г. (сряда) от 17:25 часа.

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)