Община Нова Загора стартира изпълнението на проект BG05SFPR002-2.003-0135-C01 „Бъдеще за децата на Нова Загора“

                     
На 08.09.2023 г. Община Нова Загора сключи с Министерство на труда и социалната политика Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.003-0135-C01 „Бъдеще за децата на Нова Загора“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.
В рамките на 31 месеца ще бъдат реализирани дейности по предоставяне на услуги за ранно детско развитие и семейно-ориентирана ранна детска интервенция, идентифициране на деца с увреждания и затруднения в развитието и промотиране на услугата в общността, както и мерки за превенция, профилактика и информираност в ромската общност, съсредоточена в малките населени места от общината. Целта на проекта е подобряване на развитието на децата в ранна възраст и подкрепа на техните семейства.
Проектът се фокусира и върху подобряване на информираността и здравната култура сред родителите на деца в ранна възраст от ромската общност в общината, особено по отношение на здравната профилактика и превенция, достъпа до здравни грижи и услуги, и важността на ранното детско развитие и ранното идентифициране и адресиране на затрудненията.
Услугите ще се предоставят от обучен екип от трима специалисти, които ще работят и мобилно в естествената домашна среда на детето, както и от здравен медиатор, който ще работи на терен с фокус върху селата в общината. Специалистите ща бъдат назначени към Центъра за обществена подкрепа, гр. Нова Загора.
С реализиране на дейностите по проекта се предвижда да бъдат обхванати над 100 деца възраст под 18 години, като на поне на 75 от тях ще бъдат подобрени условията на живот в резултат от интервенцията от ЕСФ+.
Проект BG05SFPR002-2.003-0135-C01 „Бъдеще за децата на Нова Загора“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски социален фонд + (ЕСФ+).
Период на реализация: 08.09.2023 г. – 08.04.2026 г.
Бюджет:  340 536,00 лева.