Заседание № 59/11.09.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 915

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора на извънредно Общо събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и Канализация -Сливен” ООД, което ще се проведе на 12.09.2023 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 915

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева – Заместник – кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредното Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, което ще се проведе на 12.09.2023 г. от 11:00 часа, в сградата на “Български ВиК холдинг” ЕАД гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 142-142А2.

(Решението е прието след поименно гласуване с 19 гласа За)

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава представителя на Община Нова Загора в Общото събрание „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, да гласува по предложените точки от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Решение за сключване на договор за заем с „Български ВиК холдинг" ЕАД в размер на 1 610 581, 50 (един милион шестстотин и десет хиляди петстотин осемдесет и един лева и 0.50 ст.) лева за финансиране за покриване на разликата на разходите за електроенергия за минали периоди на „Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД към доставчика ЕВН България Електроснабдяване ЕАД/ДПИ/.

След поименно гласуване с 2 гласа За, 1 глас Против и 16 гласа Въздържали се представителят на Община Нова Загора

ДА ГЛАСУВА „ПРОТИВ“

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Решение за сключване на договор за заем с „Български ВиК холдинг" ЕАД в размер на 1 150 000,00 (един милион сто и петдесет хиляди) лева за финансиране изпълнението на обявена открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване за изграждане на фиксирана система за дистанционно отчитане и интеграция на данни в софтуер за фактуриране на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД.

След поименно гласуване с 0 гласа За, 0 гласа Против и 18 гласа Въздържали се представителят на Община Нова Загора

ДА ГЛАСУВА „ПРОТИВ“

По т. 3 от дневния ред:

Разни

Представителят на Община Нова Загора да участва в дискусията, но да не участва в гласуването.

            (Решението е прието след поименно гласуване с 18 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 916

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно изменение на решение № 896 от 31.08.2023 г. на Общински съвет Нова Загора.

 Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 916

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, общински съвет Нова Загора реши:

1. Изменя свое Решение № 896/31.08.2023 г. в частта на т. 1, Приложение 1 по отношение на ОУ „П. Р. Славейков" с. Кортен, както следва:

2. Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 896/31.08.2023 г. на Общински съвет Нова Загора

 

(Решението е прието с 19 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                  (Н. МИНЧЕВ)