Заседание № 57/24.08.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 888

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/24.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора на извънредно Общо събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и Канализация -Сливен” ООД, което ще се проведе на 28.08.2023 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология, Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

             

Р ЕШ Е Н И Е

№ 888

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева – Заместник – кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредното Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, което ще се проведе на 28.08.2023 г. от 11:00 часа, в сградата на “Български ВиК холдинг” ЕАД гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 142-142А2.

(Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава представителя на Община Нова Загора в Общото събрание „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, да гласува по предложените точки от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ:  Общото събрание дава съгласие за сключване на Анекс № 1 към Договор за заем № РД-01-53 от 16.09.2022г., на основание чл. 20 от Договора за заем, със следното съдържание:

Чл.1. Чл.2 на Договора се изменя, както следва: „Съгласно условията на този Договор, Заемодателят се задължава да предостави на Заемополучателя Заем в общ размер на 4 177 715.67 (четири милиона сто седемдесет и седем хиляди седемстотин и петнадесет лева и шестдесет и седем стотинки) лева, като сумата на заема ще се използва при условията на многократни усвоявания и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер до 4 177 715.67 лева.“.

Чл.2. Всички останали клаузи от Договор за заем № РД-01-53 от 16.09.2022г. остават непроменени.

ДА ГЛАСУВА „ЗА“

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Общото събрание Дава съгласие за сключване на Анекс № 1 към Договор за заем № РД-01-52 от 16.09.2022г., на основание чл. 20 от Договора за заем, със следното съдържание:

Чл.1. Чл.2 на Договора се изменя, както следва: „Заем: Съгласно условията на този Договор, Заемодателят се задължава да предостави на Заемополучателя Заем в общ размер до 23 675 122, 20 (двадесет и три милиона шестстотин седемдесет и пет хиляди сто двадесет и два лева и двадесет стотинки) лева, от които:

- до 15 319 690, 87 (петнадесет милиона триста и деветнадесет хиляди шестстотин и деветдесет цяло и осемдесет и седем стотинки) лева, при условията на многократни усвоявания и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер до 15 319 690, 87 лева, за финансиране на самоучастието на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД в инвестиционния бюджет за изграждане на проекта по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съгласно погасителен план. Средства от настоящия подлимит могат да се усвояват при недостиг на средства от подлимита за осигуряване на плащания към изпълнители по проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, като погасяването да се извършва приоритетно с постъпления от верифицирани от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ суми и

 - до 8 355 431, 33 (осем милиона триста петдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и един лева и тридесет и три стотинки) лева, при условията на многократни усвоявания и погасявания, като във всеки един момент усвоената сума не може да надвишава одобрения размер до 8 355 431, 33 лева, за осигуряване на плащания към изпълнители по проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ по административен договор № Д-34-82/ 24.09.2019г., съгласно погасителен план.“.

Чл.2. Неразделна част от Анекса е Погасителен план, представляващ Приложение № 1 към Анекса.

Чл.З. Всички останали клаузи от Договор за заем № РД-01-52 от 16.09.2022г. остават непроменени.

ДА ГЛАСУВА „ЗА“

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

По т. 3 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Общото събрание упълномощава Управителя на “Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД инж. Пламен Трифонов да сключи Анекс № 1 към Договор за заем № РД-01-52 от 16.09.2022г. и Анекс № 1 към Договор за заем № РД-01-53 от 16.09.2022г. съгласно взетите решения.

ДА ГЛАСУВА „ЗА“

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)