Заседание № 6/25 февруари 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 60

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Андония Спасова – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Крум Георгиев – ПП НП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 60

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора приема следните промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора, както следва:

1. в чл. 32, ал. 1 се изменя така: За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси. Дължимата месечна такса се дължи независимо от възрастта на детето, като не включва разходи за обучение и се формира на база брой дни, през които детето е посещавало детската градина умножена по размера на съответната цена за храна на ден. Размерът на дължимите такси се определя както следва:

1. целодневни:

а) град - цена за покриване на разходи за храна — на ден – 2,00 лв.

б) села - цена за покриване на разходи за храна - на ден – 1,50 лв.

2.полудневни • постоянна такса - на месец - 5,00 лв.

(само за 3-4 г. деца)

2. в чл. 32, ал. 2 след думите „за деца с признати увреждания" се добавя текст „и специални образователни потребности";

3. в чл. 32, ал. 3 се изменя така:

Таксата се заплаща с намаление в следните случаи и размери:

• за деца, които се отглеждат от един родител - цената е 1,50 лева за града и 1,00 лева за селата на ден;

• за деца, чиито родители са с призната 71-90% инвалидност - с 50% намаление;

• за деца, на които единият родител е с призната 90% инвалидност - с 50%

намаление.

            Решението влиза в сила от 1 март 2016 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 2 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 61

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на бюджета на Исторически музей гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 61

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА. чл. 51, ал. 2 и чл.109, ал. 6 от ЗПФ и чл. 37 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейноста за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1, Общински съвет - Нова Загора променя бюджета на Исторически музей гр.Нова Загора, считано от 01.01.2016 г., както следва:

 

Бюджет „държавни дейности“

Увеличение

 

ПРИХОДИ

25993

1

Трансфери

25993

 

 

 

 

РАЗХОДИ

25993

 

Почивно дело, култура, религиозна дейност

 

1

Музеи и художествени галерии с регионален характер

25993

 

В т. ч. заплати

22008

 

    осигурителни вноски за ДОО

2652

 

    здравноосигурителни вноски

1057

 

    допълнително задължително осигуряване

276

 

2. Общински съвет - Нова Загора увеличава месечното разпределение на разходите за заплати за 2016 г. на персонала в държавната дейност „Музеи и художествени галерии с регионален характер” от 6 820 лв. на 8 654 лв., считано от 01.01.2016 г.

3. Общински съвет - Нова Загора увеличава числеността на персонала в държавната дейност „Музеи и художествени галерии е регионален характер” с 0,5 щатна бройка от 01.03.2016 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 62

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне срок на валидност на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници и определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.           

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 62

 

1. Общински съвет Нова Загора отменя Решение № 776 от Протокол № 59/ 03.05.2011 г. на Общински съвет - Нова Загора.

2. На основание чл. 21, ал, 2 от ЗМСМА и чл.24а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Нова Загора определя срок на валидност на разрешителните за таксиметров превоз на пътници 3 (три) години.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози Общински съвет Нова Загора определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Нова Загора, както следва:

3.1. Минимални цени:

- дневна тарифа: 0.70лв. за 1км. пробег.

- нощна тарифа: 0.80лв. за 1км. пробег.

3.2. Максимални цени:

- дневна тарифа: до 0.90лв. за 1км. пробег.

- нощна тарифа: до 1.10лв. за 1 км. пробег.

 

(Решението е прието с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 63

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Нова Загора, правилата за ползването им и годишен план за паша за 2016/2017 стопанска година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 63

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.З чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Нова Загора определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/2017 г. съгласно Приложение 1.

2. На основание чл.37о, ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Нова Загора съгласно Приложение 2.

3. На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема годишен план за паша, дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, съгласно Приложение 3.

4. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи от решението действия.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 64

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовири, публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Полско Пъдарево, с. Новоселец, и с. Сокол.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология..

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 64

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на следните язовири:

1.1. Язовир с площ 52,232 дка, съставляващ имоти №№ 000244 и 000245 по КВС на землището на с. Полско Пъдарево, за който е съставен АОС № 37/16.06.1998 г.;

1.2. Язовир „Долен юрт" с площ 159,527 дка, съставляващ имот № 000193 по КВС на землището на с. Новоселец, за който е съставен АОС № 781/15.05.2002 г.;

1.3. Язовир „До гробището" с площ 13,770 дка, съставляващ имоти №№ 000068 и 000069 по КВС на землището на с. Сокол, за който е съставен АОС № 780/15.05.2002 г.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовирите, и да сключи договори със спечелилите участници.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 28 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 65

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изпълнение на съдебно решение за възстановяване правото на собственост по

реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) върху ПИ № 076015 по КВС на с. Омарчево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 65

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, решение № 163/10.11.2015 г. по гр. дело № 460/2015 г. на Районен съд - гр. Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора предоставя на ОС „Земеделие” гр. Нова Загора поземлен имот № 076015 с площ 2,370 дка, НТП „индивид.застр.” по КВС на с. Омарчево, за възстановяване на Ганка Русева Михнева, Живко Кръстев Жерков, Иван Цветанов Милев и Глория Цветанова Милева.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 66

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 000276 по КВС на с. Крива круша.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие: Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Пепа Беева – ПП БСП и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 66

 

Общински съвет Нова Загора връща за доразглеждане Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост — № 000276 по КВС на с. Крива круша.

 

(Решението е прието с 22 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 67

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - сграда - помещение, находяща се в двора на Кметство, с. Баня.   Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението взе отношение Христо Илиев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 67

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 114 - сграда - помещение с площ от 45,00 кв.м, находяща се в двора на Кметство, с. Баня /УПИ III, кв. 22 по ПУП на с. Баня/, АОС № 473/20.07.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години на част от имот, публична общинска собственост - сграда - помещение с площ от 45,00 кв.м, находяща се в двора на Кметство, с. Баня /УПИ III, кв. 22 по ПУП на с. Баня/, за търговска дейност.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието с гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 68

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост – помещение – училищна сладкарница в НУ „Любен Каравелов“, находящо се в имот  с идентификатор 51809.503.3420 (УПИ VІ-3420, кв. 165 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 68

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение - училищна сладкарница с площ от 36,00 кв.м, находящо се на I етаж в НУ „Любен Каравелов, имот с идентификатор 51809.503.3420 (УПИ VI-3420, кв. 165 по ПУП на гр. Нова Загора), за училищна сладкарница, чрез публичен търг, за срок от 5 години, при спазване на всички разпоредби за здравословно хранене на учениците.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 69

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отпускане на финансова помощ на Константин Миленов Михайлов - състезател на спортен клуб „Прайд енд глори 2001”, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 69

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА предоставя еднократна финансова помощ в размер на 500.00 лв. на Константин Миленов Михайлов - състезател на спортен клуб „Прайд енд глори 2001” с цел участието му в Световно първенство по кикбокс в Тайланд.

Разходите да бъдат осигурени от Бюджет „ местни дейности „ дейност общинска администрация § 42 -14

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 70

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за извършване на ремонт на хидротехнически съоръжения на „Рибарник" с. Коньово, за който е съставен АОС № 356/10.05.2000 г.      Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 70

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 20 от договор за отдаване под наем № 472/25.05.2015 г., Общинският съвет - Нова Загора дава съгласие „Годис - 2007" ЕООД със седалище гр. Нова Загора, наемател на „Рибарник" с. Коньово, за който е съставен АОС № 356/10.05.2000 г., да извърши за своя сметка ремонт на водостопански съоръжения, обслужващи рибарника, като за целта да кандидатства с проект по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултури" от Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., при условие, че Община Нова Загора няма да дължи обезщетение за направените в резултат на ремонта подобрения в имота.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 71

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 51809.501.6203 (УПИ I, кв. 199 по ПУП на гр. Нова Загора).       

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 71

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 19100,00 (деветнадесет хиляди и сто) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.501.6203 (УПИ I, кв. 199 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 1702 кв.м, с отреждане „за стопанска дейност”.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 72

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Петров Йовчев от с. Любенова махала, община Нова Загора.  

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 72

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансово помощ на Петър Петров Йовчев в размер на 250 лв. от общинския бюджет. Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 73

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Ирена Иванова Иванова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 73

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансово помощ на Ирена Иванова Иванова от гр. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет. Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 6 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 74

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/25.02.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Радостина Иванова Георгиева от гр. Нова Загора.  

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 74

 

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансово помощ на Радостина Иванова Георгиева от гр. Нова Загора в размер на 300 лв. от общинския бюджет. Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: