Община Нова Загора, отд. „КРРВП“, обявява, че е издадена Заповед № РД-29-509/09.06.2023 за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на гр. Нова Загора