Съобщение до Гергана Николова със Заповед № РД-29-614/05.07.2023г. относно одобрено изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация УПИ II -78, кв. 32 по ПУП на с. Радецки, общ. Нова Загора