Заповед № РД-29-613/05.07.2023 г. за одобрен проект на Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ по КККР на землището на с. Кортен, общ. Нова Загора