Заповед № РД-29-614/05.07.2023 г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ II-78, кв. 32 по ПУП на с. Радецки, общ. Нова Загора