Заповед № РД-29-610/04.04.2023 г. за одобрен проект на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатори 53518.33.24, 53518.33.27, 53518.33.38 и 53518.33.37 – местен път по КККР в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора