Заповед № РД – 29 – 608 / 03. 07. 2023 г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VI-453, VII-453, VIII-451, кв. 70 по ПУП на с. Пет могили общ. Нова Загора.