Заповед № РД-29-609/03.07.2023г. за одобрен Проект за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ VII -153 , УПИ X-153 и УПИ XI-153 кв. 33 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора